मिरा भाईंदर महानगरपालिका
माहिती अधिकार अधिनियम

१७ मुद्यांची माहिती 

राजेश महादेव जाधव

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील वाहन विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील माहिती संदर्भात माहिती अधिकारी,सहाय्यक माहिती अधिकारी आणि अपिलीय प्राधिकारी यांची तपशीलवार माहिती.

माहिती अधिकारी

अ.क्र माहितीअधिकाऱ्याचंनाव अधिकारी पद माहितीअधिकारीम्हणुनत्याचीकार्यकक्षा संपूर्ण पत्ता/दुरध्वनी क्रमांक इ-मेल आयडी (याकायद्यापुरताच) अपिलीयप्राधिकारी
 १ विजया  न. गंबिरराव  सहा.आयुक्त मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्र स्व.इंदिरागांधीभवन, मुख्य कार्यालय, तिसरा मजला, वाहन विभाग, भाईंदर(प.) निरंक श्री.संभाजी पानपट्टे

(उपायुक्त-वाहन)

सहाय्यक अधिकारीचे नाव

अ.क्र साहाय्यक अधिकाऱ्याचं नाव अधिकारी पद सहाय्यक माहिती अधिकारी म्हणुन त्याची कार्यकक्षा संपूर्णपत्ता
 १

श्री.महेंद्र गावंड

लिपीक

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्र

स्व.इंदिरागांधीभवन, मुख्य कार्यालय, तिसरा मजला, वाहन विभाग, भाईंदर(प.)

अपिलीय प्राधिकारी

अ.क्र अपिलीय प्राधिकाऱ्यांचे नाव अधिकारी पद अपिलीय प्राधिकारी म्हणुन त्याची कार्यकक्षा अहवाल देणारे माहिती अधिकारी संपूर्ण पत्ता
 १ श्री.संभाजी पानपट्टे उप-आयुक्त

(वाहन)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्र सहा.आयुक्त

(वाहन)

स्व.इंदिरा गांधीभवन, मुख्य कार्यालय, दुसरा मजला

 

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 


शेवटचा बदल : 05-02-2019