मिरा भाईंदर महानगरपालिका
माहिती अधिकार अधिनियम

१७ मुद्यांची माहिती 

२०१६-२०१७ कलम ६० अ

कलम ६० अ २०१७-२०१८

२०१८-२०१९ कलम ६० अ

१७ मुद्यांची माहिती

2017-18 कलम ४(१)ब

2016-17 कलम ४(१)ब

2015-16 कलम ४(१)ब

भांडार विभाग बजेट आणि खर्च

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

Ashok Kumar Nigam

भांडार विभाग सार्वजनिक प्राधिकरणाची खातेनिहाय यादी

 माहिती अधिकार(युनिकोड)मराठी


शेवटचा बदल : 14-06-2019