मिरा भाईंदर महानगरपालिका
मालमत्ता कर विभाग

विभाग प्रमुख श्री.संजय दोंदे
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक 8422811309 
ई- मेल mbmcpropertytax@mbmc.gov.in

प्रस्तावना

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे मालमत्ता कर हे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असून कर विभाग हा महानगरपालिकेचा कणा आहे. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे एकुण क्षेत्रफळ 79 चौ. कि.मी. एवढे असून महानगरपालिका हद्दीत एकुण 38473 एवढया मालमत्ता असून एकुण 3,57,992 मालमत्ता कर खातेदार आहेत. मालमत्ता कर विभागाचे 6 प्रभाग कार्यालये व 7 विभागीय कार्यालये असून त्या अतर्गंत 21 वसुली वॉर्ड आहेत. मालमत्ता कर विभागाचे संपूर्णत: कामकाज हे संगणकीकृत करण्यात आले आहे. सन 2013-14 या आर्थिक वर्षापासुन महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ताधारक यांना ऑनलाईनव्दारे मालमत्ता कर भरणेची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.1) मालमत्ता कर

कर आकारणी झालेल्या मालमत्ताधारक यांना मागणी देयक बजावुन वसुली करणे, थकबाकीदार मालमत्ताधारक यांना नोटीस बजाविणे. नविन मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यांना कर आकारणी करणे, केलेल्या कर आकारणी बाबत प्राप्त तक्रारी / हरकतींचा निपटारा करणे. वापरात बदल / क्षेत्र फळात बदल इ. सुधारणा बाबत प्राप्त विनंती अर्जावर कार्यवाही करणे. मालमत्ता हस्तांतरण बाबत प्राप्त अर्जावर कार्यवाही करणे.2) मोकळ्या जागेवरील कर आकारणी

मा. महासभा ठराव क्र. ८ दि. १०/०४/२००८ अन्वये शहरातील बांधकाम परवानगी घेतलेल्या मोकळया जागेवर कर आकारणी करणे करीता मंजूरी देण्यात आली असून त्या प्रमाणे शहरातील बांधकाम परवानगी घेण्यांत आलेल्या मोकळया जागेस वैधानिक क्षेत्रफळाचे क्षेत्र वजावट करुन राहीलेल्या उर्वरीत जागेत त्याजागेच्या बाजारमुल्य दरानुसार भोगवटा दाखला किंवा मालमत्ता कराची आकारणी पर्यंतच्या कालावधी पर्यंत मोकळया जागरेवरील कराची आकारणी करणेंत येत आहे.3) करमणुक कर

सिनेमा, थिएटर, सर्कस, नाटक, तमाशा व इतर यावर प्रती खेळ रु. 15/- या प्रमाणे करमणुक कर वसूल करण्यात येत असून सन 2018-2019 या आर्थिक वर्षात रु. 5,28,420/- एवढी रक्कम वसूल करण्यांत आली आहे.


मालमत्ता कर प्रभाग कार्यालय कार्यालय संपर्क

मालमत्ता कराची मागणी वसुली थकबाकी

मालमत्ता कर विभागातील अधिकारीकर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये

अधिकारी कर्मचारी संख्या

आकारणी रजिस्टर माहिती(०१/०४/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ )

 


शेवटचा बदल : 17-02-2020