मिरा भाईंदर महानगरपालिका
माहिती अधिकार अधिनियम

माहिती अधिकारी, सहाय्यक माहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी यांची तपशीलवार सोबत जोडण्यात आलेल्या फाईल मध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे.

१७ मुद्यांची माहिती 

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद (2017-18)

सन २०१७-१८ चा प्रशासन अहवाल व कलम ४ नुसार विभागाअंतर्गत स्वयं प्रेरणेने माहिती प्रसिद्ध करणे बाबद

माहिती अधिकार अधिनियम -२००५ कलाम ४(१)(ख) नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद .(मालमत्ता क्र.०१००४३७६०००१)

 माहिती अधिकार अधिनियम

17 Mudde TAX DEP 2018-19

TAX 17 Muddyanchi Mahiti 2018-19


शेवटचा बदल : 05-07-2019