मिरा भाईंदर महानगरपालिका
निविदा दरपत्रक / ऑफलाईन निविदा

Expression of Interest (EOI) For Citizen Contact Center प्रसिध्द करणेबाबत

राष्ट्रीयकृत बँकांचे प्रस्ताव मागणीबाबत (नगररचना विभाग मार्फत जमा होणारा निधी राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करणे व महानगरपालिकेस ऑटो डीसीआर प्रणाली विनामूल्य विकसित करून देणे)

उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची जाहीर नोटीस सुचना संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत

उदयान व वृक्ष विभाग जाहीर निविदा

जाहीर निविदा सुचना 22062020 

जाहीर निविदा सुचना 22062020

20 March Garden

आ.क. 1685 उदयान विभाग

उदयान विभाग आ.क्र.1447

E-Tendering(ऑफ लाईन) निविदा खरेदी करणेबाबत.

अथेलेटिक्स क्रीडा साहित्य पुरवठा करणेबाबत

महानगरपालिकेच्या आवारात आरोग्य तपासणी शिबिराबाबत

जाहिर कोटेशन नोटीस आरोग्य केंद्राकरिता अ‍ॅल्युमिनियम पोर्टेबल फोल्डींग टेबल चार आसनी मध्यभागी छ्त्रीसह

दि. 31-12-2018 रोजी मनपा विभागाकरिता पाणीपटटी देयक बाबत

दि.21-12-2018 अनुभवात्मक शिक्षण कार्यशाळा प्रशिक्षण

दि.12/12/2018 सार्व आरोग्य विभागामार्फत स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत.

वृक्ष प्राधीकरण फेर जाहीर सूचना (जा.क्र. म.न.पा./वृ.प्रा./५६२/२०१८-१९ )

टेंडर नोटीस

दि. 10122018 मनपा उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागातील वाहन क्र. MH-04 FD-7527 हायड्रोलिक शिडी, निविन टायर टयुबसह खरेदी व दुरुस्तीबाबत.

दि.१०-१२-२०१८ मनपा उदयान वृक्षप्राधिकरण विभागातील वाहन क्र. MH04AN-3102 टाटा सुमो हे वाहन दुरुस्ती करणेबाबत.

दि. ०६-१२-२०१८ रोजी विभागाअंतर्गत गोवर रुबेला लसीकरणाकरीता बालकांना लस टोचल्याची नोंद घेणेबाबत

जाहिर निविदा सुचना Offline महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द क्ररणेबाबत

वैद्यकीय विभागांतर्गत मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात डास नाशके, अळी नाशके फवारणेकामी पीतळी स्प्रेपंप खरेदी करणेकामी

जाहीर निविदा मनपाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत

उदयान विभाग जाहिर निविदा

दि.19122018 माहिती पुस्तिका छापाई करणेबाबत..

जाहीर निवीदा प्रसिद्ध करणे बाबत

उदयान विभाग जाहिर निविदा

भांडार विभाग

दि.30052019

अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाच्या प्रति ठेवणेकरिता बॅगा खरेदी करणे

दि.12062019 कार्यालयाकरिता दुरदर्शन संच व खुर्च्या खरेदी करणे

भांडार विभाग

दि.21062019 ए 4 प एफ सी साईजचे झेरॉक्स पेपर खरेदी करणेकामी

दि.21062019 जाहिर निविदा मनपाच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्दा करणेबाबत.

ए-4 व एफ.सी. झेरॉक्स

वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता विविध प्रकारची स्टेशनरी

Store Off-line Nivida

Store Off-line Nivida

दि.27062019 भाडार विभाग नमुने फॉर्म रजिस्टर छापाई

दि.27062019 भांडार विभाग

दि.26062019 जाहिर निविदा सुचना

दि.29062019 वृक्षप्राधिकरण विभाग

दि.04072019 उदयान विभाग जाहिर निविदा सुचना

दि.04072019 उदयान विभाग जाहिर निविदा सुचना (2)

दि.04072019 भांडार विभाग प्लास्टिक खुर्च्या खरेदीबाबत.

Scan01

scan02

दि.24072019 उदयान विभाग

दि.06082019 उदयान अधिक्षक मिरा रोड

दि.06082019 उदयान अधिक्षक मिरा रोड साहित्य खरेदी करणेबाबतf


शेवटचा बदल : 10-10-2020