मिरा भाईंदर महानगरपालिका
मिरा भाईंदर महानगरपालिका संपर्क

मिरा भाईंदर महानगरपालिका आपले स्वागत करीत आहे.

रत्यावरील खडयांबाबत, फुटपाथ, उन्नतमार्ग, सब-वे तसेच बेकायदेशीर होर्डिग्स पोस्टर बॅनर संबंधित, डेंग्यू, मलेरिया किटकजन्य रोग यांसंबधीत तसेच सॅनेटरी (साफसफाई) संबंधित तक्रारीसाठी टोल फ्री क्र. 1800 22 4849


 1 अग्निशमन - भाईंदर(प.) 28041001, 28041002, 28197637
 2  अग्निशमन - मिरारोड  28553661
 3  अग्निशमन – उत्त्‍न  28452002
 4  आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष  28181230/65341101 / 65341102
 5  रुग्ण्‍वाहिका- मुख्यकार्यालय,भा(प.)  28170196
 6  रुग्ण्‍वाहिका- तलाव रोड, भा(पू.)  28170197
 7  रुग्ण्‍वाहिका- कनकिया, मिरारोड(पू.)  28110197
 8  रुग्ण्‍वाहिका-इंदिरा गांधी रुग्णालय  28110198
 9  इंदिरा गांधी रुग्णालय, मिरारोड  28114611
10  टेंबा हॉस्पीटल, भा(प.)  28041048
 11  टेंबा शवागृह-भा(प.)  28149335
  12 महानगरपालिका मुख्यालय (टेलिफोन ऑपरेटर)  28192828 /28042737 /28042738 28148407 /28161102 /28181353 28190331 /28190344/ 28190345
 13  आयुक्त दालन  28197635
 14  महापौर  28192005
 15  उप-महापौर  28040082
 16  स्थायी समिती सभापती  28193081
 17  सभागृह नेता  28148899
 18  विरोधी पक्ष नेता  28045255
 19  उप-आयुक्त (मुख्यालय)  28193087
 20  सचिव (मुख्यालय)  28184924
 21  बांधकाम विभाग  28040480
 22  नगररचना विभाग  28108165 / 28121455
 23  शिक्षण विभाग  28149042
 24  वाचनालय  28044959
 25  वन विभाग, भाईंदर (प.)  28184553
 26  वन विभाग, मिरा रोड  28103409

 


शेवटचा बदल : 02-01-2018