मिरा भाईंदर महानगरपालिका
माहिती अधिकार अधिनियम

१७ मुद्यांची माहिती 

R.T.I १७ मुद्द्यांची माहिती देणे

वाचनालय(२०१६-२०१७)

वाचनालय(२०१७-२०१८)

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

Covering Letter and 2005-2006

2006-2007

2007-08

2008-09

2009-10

2011-12

2012-13

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

श्री. सोहेल खान यांनी मागितलेली वाचनालय विभागाची 13 मुद्याची माहिती

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद

वाचनालयातील माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती देण्यासाठी नेमणूक केलेल्या अधिकारी वर्गाचा तपशील.

अपिलिय अधिकारी
मा. संभाजी पानपट्टे साो.
उपायुक्त -मिरा-भाईंदर महानगरपालिका
वाचनालय विभाग
संपर्क क्र. २८१९२८२८

माहिती अधिकारी
श्रीम. विश्वभारती चहांदे
ग्रंथपाल
संपर्क क्र. २८०४४९५९

सहाय्यक माहिती अधिकारी
श्री. देविदास ह. पाटील
लिपीक
संपर्क क्र. २८०४४९५९


शेवटचा बदल : 08-04-2019