मिरा भाईंदर महानगरपालिका
वाचनालय

विभाग प्रमुख श्रीम. लॉरेटा गाडगे
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक २८०४४९५९ /  9987031164
ई- मेल library@mbmc.gov.in 
मिरा भाईंदर परिसरातील वाचनाची व अभ्यासाची आवड असणा-या नागरिकांसाठी व विदयार्थ्यांसाठी महानगरपालिकेतर्फे खालील प्रमाणे वाचनालय व अभ्यासिकेची सेवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
 

1. नगरवाचनालय, नगरभवन, दुसरा मजला, मांडली तलाव समोर,भाईंदर (प)

नगरवाचनालयाची स्थापना 13 फेब्रुवारी 1994 रोजी करण्यात आली आहे. सध्या नगरभवन येथील वाचनालयात मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराथी या भाषेतील 16,997 ग्रंथांचा समावेश आहे. नगरवाचनालयात एकूण 65 नियतकालिके (47 मासिके, 7 पाक्षिके, 11 साप्ताहिके) घेतला जातात. वाचकांची दिवाळी अंकांची आवड लक्षात घेत 150 ते 200 दिवाळी अंक दरवर्षी उपलब्ध करुन दिले जातात. नगरवाचनालयात संदर्भ विभाग समृध्द असून वाचक वाचनालयात ब्रिटानिका, वर्ल्ड बुक इत्यादी नावाजलेल्या संदर्भ ग्रंथांचा लाभ घेत आहेत. त्याचप्रमाणे एम.पी.एस.सी./यु.पी.एस.सी. या स्पर्धा परिक्षा देण्यासाठी आवश्यक असणारे ग्रंथ वाचनालयात उपलब्ध आहेत. नगरवाचनालयात मिरा-भाईंदर परिसरातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सुविधा उपलब्ध केलेली आहे. शहरातील नागरिकांना वाचनालयात दररोज 34 वृत्तपत्रांची मोफत वाचनाची सोय केलेली आहे. तसेच नगरभवन येथिल दुसऱ्या मजल्यावर नविन ई-वाचनालय सुरु करण्यात आले असुन त्याद्वारे सर्व शाखांतील विदयार्थांकरीता नाममात्र फी आकारुन ईटरनेटद्वारे शैक्षणिक संकेतस्थळे उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

2. प्र.स.का.क्र.3/4 वाचनालय, तलाव रोड, भाईंदर (पू).

प्र.स.का.क्र.3/4 भाईंदर (पु.) येथील ईमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावर वाचनालय व तिसऱ्या मजल्यावर अभ्यासिकेची सेवा उपलब्ध करुन दिलेली आहे. विभागीय वाचनालयात मराठी भाषेतील 2283 ग्रंथ आहेत. तसेच दररोज 12 वृत्तपत्रांची मोफत वाचनांची सुविधा उपलब्ध करुन दिलेली आहे.

3.राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्रंथालय, मिरारोड (पू).

 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्रंथालय, मिरारोड (पु.) येथे तळमजल्यावर वाचनालय व दुसऱ्या मजल्यावर अभ्यासिका असुन सदर ठिकाणी मराठी व इंग्रजी भाषेतील 6051 ग्रंथ वाचकांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. वरील ठिकाण 30 मोफत वृत्तपत्र वाचनाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.

4. हनुमान नगर वाचनालय, भाईदर (पू).

हनुमान नगर वाचनालय, भाईदर (पू.) येथे तळमजल्यावर वाचनालय व पहील्या मजल्यावर अभ्यासिका असुन सदर ठिकाणी मराठी भाषेतील 889 ग्रंथ वाचकांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. तसेच वरील ठिकाणी 06 मोफत वृत्तपत्र वाचनाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.

5. आरक्षण क्र.100, फ्लायओव्हर जवळ, भाईंदर (प)

आरक्षण क्र.100, फ्लायओव्हर जवळ, भाईंदर (प.) येथिल ईमारतीतील पहील्या व दुसऱ्या मजल्यावर विदयाथ्यर्ांकरीता मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतर्फे  अभ्यासिकेची सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

 6. श्री. पदमसागर सुरीश्वरजी भवन पहीला मजला,प्र.स.का.क्र.06, रामनगर, मिरा रोड (पू.)

प्र.का.क्र. 06, राम नगर, मिरा रोड (पु.) ईमारतीमधील तळमजल्यावर अभ्यासिका / ई - वाचनालयाची सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे त्याद्वारे परिसरातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सुविधा व नाममात्र फी आकारुन ईटरनेटद्वारे शैक्षणिक संकेतस्थळे उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

7. जरीमरी तलाव अभ्यासिका, साई कॉम्पलेक्स जवळ, काशिमिरा, मिरा रोड (पु.)

 जरीमरी तलाव अभ्यासिका, साई कॉम्पलेक्स जवळ, काशिमिरा, मिरा रोड (पु.) ईमारतीमधील तळमजल्यावर अभ्यासिका असुन त्याद्वारे परिसरातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे जांगीड ऍमिनीटी हॉल, कनकीया, मिरा रोड (पु.) येथील दुसऱ्या मजल्यावर व आ.क्र.318, सिल्व्हर सरीता, काशिगाव, मिरा रोड (पु .) येथील दुसऱ्या मजल्यावर नविन अभ्यासिका व ई-वाचनालय बांधुन पुर्ण करण्यात आले असुन किरकोळ कामकाज पुर्ण होताच लवकरच परीसरातील विदयार्थ्याना त्याचा लाभ घेता येईल.

ग्रंथालयीन सेवा : 

 • अभ्यासिका : नगरवाचनालय,राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्रंथालया,मिरारोड,प्रभाग स.का.क्र.3/4  भाईंदर (पू.) हनुमाननगर भाईंदर (पू.) व आरक्षण 100 भाईंदर (प.) येथे  वाचनालयाची अद्यावत अभ्यासिका असुन परिसरातले बरेचसे विद्यार्थी त्याचा लाभ घेतात.
 • संदर्भ सेवा : नगरवाचनालयात विश्वकोश, ब्रिटानिका, वर्ल्ड बुक इ. बरेचसे संदर्भग्रंथ असुन परिसरातील बरेचसे शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी त्याचा लाभ घेतात.
 • मोफत वृत्तपत्र वाचन सेवा : नगरवाचनालय व मिरारोड येथे मिरा-भाईंदर मधील नागरिकांसाठी मोफत वृत्तपत्रे वाचनकक्ष असुन बरेचसे नागरीक त्याचा लाभ घेतात.
 • पुस्तके देवाण-घेवाण सेवा : वाचनालयांमार्फत वाचकांना चांगले ग्रंथ घरी वाचावयास दिले जातात.
 • इंटरनेट सेवा : मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या ई- वाचनालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, दुसरा मजला, भाईंदर (प.) व ई- वाचनालय श्री.पद्मसागर सुरीश्वरजी भवन, पहीला मजला, प्र.स.का.क्र.06, रामनगर, मिरारोड (पू.) ई-वाचनालय जांगीड ऍमिनीटी हॉल, दुसऱ्या मजला, मिरा रोड (पू.) ई-वाचनालय आ.क्र.318 सिल्व्हर सरीता, दुसरा मजला, काशिगांव, मिरा रोड (पू.) येथे ई-वाचनालय असुन त्याद्वारे सर्व शाखांतील विदयार्थांकरीता नाममात्र फी आकारुन ईटरनेटद्वारे शैक्षणिक संकेतस्थळे उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

अधिकारी / कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये

अ.क्र. पदनाम कायदेशीर तरतुद जबाबदारी व कर्तव्ये
1)   उपायुक्त     सर्व वाचनालये, ई-वाचनालये, अभ्यासिका यांचे व्यवस्थापन करणे.
2)   सह. आयुक्त     सर्व वाचनालये, ई-वाचनालयांचे, अभ्यासिकांचे व्यवस्थापन करण्यासंबंधी प्रस्ताव सादर करणे.
3)   ग्रंथपाल    
 1. ग्रंथ खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याची कार्यवाही करणे.
 2. अभ्यासिकेचे कामकाज पाहणे.
 3. सर्व वाचनालये, ई-वाचनालये व अभ्यासिका येथे येणाऱ्या सभासदांवर / विद्यार्थ्यांवर पर्यवेक्षण करणे.
 4. ई-वाचनालये कार्यान्वित करण्यासाठी संगणक विभागाशी समन्वय साधणे.
 5. माहिती अधिकारी म्हणुन काम पाहणे.
4)   लिपिक (1)    
 1. सभासद बनविणे, चलन बनविणे मुख्यालयात जमा करणे.
 2. ग्रंथ सोपस्कराची सर्व कार्ये करणे. सहा. जनमाहिती अधिकारी म्हणुन काम पाहणे.
5)   लिपिक (2)    
 1. ग्रंथ देवघेव विभाग सांभाळणे व त्याच्या नोंदी घेणे.
 2. वाचनालयाची स्वच्छतेसंबंधीचे, सुरक्षा संबंधीचे पर्यवेक्षण करुन अनुपालन अहवाल सादर करणे.

कार्यरत कर्मचा-यांची यादी

सन 2015-2016 चे सुधारीत व सन 2016-2017 चे मूळ अंदाजपत्रक

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे ग्रंथालये

नगरवाचनालय

प्रभाग समिती कार्यालय क्रं.3/4 ग्रंथालय व अभ्यासिका

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्रंथालय

हनुमान नगर वाचनालय व अभ्यासिका

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या कार्यरत अभ्यासिकांचा तपशील

अ.क्र. अभ्यासिकांची नावे व पत्ता विदयार्र्थी बसण्याची क्षमता शेरा
मुले मुली एकुण
01. नगरवाचनालय अभ्यासिका, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भवन, दुसरा व तिसरा मजला. मांडली तलावजवळ, भाईंदर (प.) 99 51 150  
02. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्रंथालय व अभ्यासिका, तळमजला व दुसरा मजला, मिरारोड (पु.) 126 84 210  
03. प्रभाग समिती कार्यालयक्रं 3/4 वाचनालय अभ्यासिका दुसरा मजला व तिसरा मजला, तलावरोड, भाईंदर (प.) 85 54 139  
04. हनुमा ननगर वाचनालय व अभ्यासिका, तळमजला व पहीला मजला, हनुमान नगर.भाईंदर(पु.) --- --- 18  
05. आरक्षणक्र.100 अभ्यासिका, पहीला मजला व दुसरा मजला, विरंगुळाकेद्र, भाईंदर (प.) 48 24 72  
06. श्री. पदमसागर सुरीश्वरजी भवन अभ्यासिका पहीला मजला, प्र.स.का.क्र.06, रामनगर, मिरारोड (पु.) ---- ---- 72  
07. अभ्यासिका, जरीमरी तलाव लगत ईमारत, साईकॉम्पलेक्स जवळ, काशिमिरा ---- ---- 22  

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या कार्यरत ई-वाचनालयाचा तपशील

अ.क्र. ई-वाचनालयाचे नावे व पत्ता कार्यरत संगणक शेरा
01. नगरवाचनालय वाचनालय, ई-वाचनालय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भवन, दुसरा व तिसरा मजल भाईंदर (प.) 13  
02. श्री.पदमसागर सुरीश्वरजी भवन अभ्यासिका व ई-वाचनालय पहीला मजला, प्र.स.का.क्र.06, रामनगर, 11  

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित ई-वाचनालयाचा तपशील

अ.क्र. ई-वाचनालयाचे नावे व पत्ता संगणक शेरा
01. जांगीड ऍमिनीटी हॉल, दुसऱ्या मजला ई-वाचनालय मिरारोड (पू.) 12  
02. आ.क्र.318 सिल्व्हर सरीता,दुसरा मजला ई-वाचनालय, काशीगाव 28  

वाचनालय/ अभ्यासिकांचे सभासद होणेसंबधी माहिती

मिरा-भाईंदर परिसरातील लहान थोर नागरिकांस खालील प्रमाणे वर्गणी भरुन वरील सर्व वाचनालय/अभ्यासिकांचे सभासद होता येते.

वाचनालय सभासद वर्गणी : 

 • वाचनालय अनामत – रु. ३००/-
 • नोंदणी फी – रु. २०/-
 • फॉर्म फी – रु. ५/-
 • मासिक फी – रु. २०/- प्रति माह
 • एकुण – ३४५

अभ्यासिका सदस्य वर्गणी : 

 • फॉर्म फी – रु. ५/-
 • अभ्यासिका फी – रु. ५००/- (वार्षिक)
 • अभ्यासिका फी (लॉकरसहीत)  १०००/-

ई-वाचनालय सदस्यत्व वर्गणी

 • ई-वाचनालय अनामत - १०००/-
 • ई-वाचनालय मासिक फी - २००/-

टिप :- * सभासदत्व घेणेसाठी दोन रंगीत पासपोर्ट फोटो आणावे.

वाचनालयाकरीता सुचना 

 • वाचनाची आवड असणाऱ्या कोणत्याही लहान थोर व्याक्तिस कोणत्याही महीन्यापासुन  वाचनालयाचे सभासद होता येईल.
 • सभासद फी खालीलप्रमाणे राहील
  1. वाचनालय अनामत रु.300/-
  2. मासिक फी रु.20/-
  3. सभासद नोदंणी फी रु. 20/-
 • वाचनालयाकडुन प्रत्येक सभासदास ओळखपत्र मोफत दिले जाईल. नवीन ओळखपत्रासाठी रु. 2/- फी आकारण्यात येईल.
 • एका वेळी एकच पुस्तक पंधरा दिवसांच्या मुदतीन देण्यात येईल. पुस्तक परतीची तारीख सभासदांच्या आठवणीसाठी शेवटी चिटकवलेल्या स्लीपवर तारखेचा शिक्का मारुन निर्देश केला जाईल. 
 • नावावर घेतलेले पुस्तक अत्यंत काळजीपुर्वक वापरावे.
 • पुस्तक फाटल्यास अन्य कारणांनी खराब केल्यास अथवा हरविल्यास पुस्तकांची पुर्ण किंमत व अधिक रु. 10/- दंड भरावा लागेल.
 • वाचनालयातील संदर्भ विभाग अतिशय समृध्द आहे. या विभागातील कोणत्याही सबबीवर बाहेर दीले जाणार नाही. वाचकांना त्याचा उपयोग फक्त वाचनालयात करणेचा आहे.
 • वाचनालयात पुर्ण शांतता हवी असते. मोठयाने बोलणे,पाय वाजविणे, धुम्रपान करणे यास मनाई आहे. 
 • वाचनालयाच्या नियमाचे उल्लंघन केल्यास सभासदत्व ताबडतोब रद्द करण्यात येईल.  वाचनालय तुमच्यासाठी आहे. त्याचा जास्तीत जास्त फायदा सभासदांची घ्यावा ही अपेक्षा.वरील नियमाशिवाय महानगरपालिकेने वेळोवेळी केलेले नियम सभासदांवर बंधनकारक राहतील. 
अभ्यासिकेतील विद्यार्थ्यांकरिता सुचना
 • अभ्यासिकेत प्रवेश करताना आपले ओळखपत्र सुरक्षा रक्षकास दाखविणे बंधनकारक आहे.
 • वैध ओळखपत्राशिवाय अभ्यासिकेत प्रवेश करणेस मनाई राहिल.
 • अभ्यासिकेत प्रवेश करताना तसेच बाहेर जाताना अभ्यासिका नोंद वहीमध्ये आपले नाव, दिनांक, येण्याची व जाण्याची वेळ लिहून सही करणे बंधनकारक राहिल.
 • अभ्यासिकेत मोबाईल, लॅपटॉप/ टॅबलेट पी. सी. वापरणे निषिध्द आहे. (कृपया आपला मोबाईल फोन अभ्यासिकेत प्रवेश केल्यावर बंद करावा अथवा सायलेंट मोडमध्ये ठेवावा.)
 • तुमच्या सामानाची सर्वस्वी जबाबदारी तुमची राहिल, सामान हरविल्यास किंवा खराब झाल्यास मि.भा.मनपा जबाबदार नसेल.
 • अभ्यासिकेतील टेबल व खुर्च्या कोणत्याही सबबीखाली आरक्षीत करता/ ठेवता येणार नाहीत.
 • अभ्यासिकेत असताना खालील बाबी करणेस मनाई राहिल.
  1. मित्रांबरोबर चर्चा करणेस / सामुहीक चर्चा करणे.
  2. जोरात बोलणे.
  3. खुर्च्यांचा आवाज करणे.
  4. टेबलावर / भिंतीवर लिहिणे.
  5. कोणत्याही प्रकारचे खाद्यपदार्थ खाणे अथवा चघळणे.
  6. टेबल/खुर्च्यांवर पाय ठेवून बसणेस अथवा झोपण्यास.
  7. अभ्यासिकेत इअर फोनद्वारे संगीत एैकणे.
 • अभ्यासिकेत येताना योग्य पेहराव करणे बंधनकारक राहिल.हाफ पॅन्ट, 3/4 पॅन्ट घालणेस मनाई राहिल.
 • शांतता राखणे.
 • अभ्यासिकेत स्वच्छता राखावी.

अभ्यासिकेत नोंदणी करणेसाठी विद्यार्थ्यांनी दोन रंगीत पासपोर्ट साईजचे फोटो, मिरा-भाईंदर परिसरातील रहिवासी असल्याबाबतचा पुरावा व ते देत असलेल्या परीक्षेचा पुरावा अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक राहिल.

टिप :- जे कोणी विद्यार्थी सदर सुचनांचे उल्लघंन करतील त्यांच्यावर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करणेत येईल याची नोंद घ्यावी.

ग्रंथालयाची वेळ

ग्रंथालयाची वेळ मंगळवार ते शनिवार,रविवार सकाळी 10.00 ते संध्या. 5.45
सकाळी 10.00 ते दु. 1.00
अभ्यासिकेसाठी वेळ सर्व दिवस सकाळी 6.00 ते रात्रौ 12.00
सभासदत्व नोंदणीची वेळ मंगळवार ते शनिवार सकाळी 10.00 ते दु. 1.15
दु. 2.00 तेसं. 4.00 

टिप :- रविवारी वाचनालयात फक्त ग्रंथ देव-घेव सेवा दिली जाईल.

REQUIRED  DOCUMENTS FOR STUDYROOM ADMISSION

 •  RESIDENTIAL PROOF OF MIRA BHAYANDAR CITY  &  PHOTO IDENTITYPROOF
  ( ZEROX COPY OF AADHAR CARD/RATION CARD/DRIVING LICENCE/BANK PASS BOOK/  SOCIETY NOC/ELECTION CARD/ PASSPORT/ OWNERSHIP & RENT AGREEMENT )
  NOTE :- EITHER ONE OF THEM
 • EXAMINATION PROOF  
  ( ZEROX COPY OF EXAMINATION HALL TICKET, SCHOOL / COLLEGE ID,   EXAMINATION FEES   RECEIPT, EXAMINATION FORM EXAMINATION REGISTRATION LETTER. )
  NOTE :- EITHER ONE OF THEM
 • TWO SAME COLOUR PHOTOS ( PASSPORT SIZE ) 
 • TIMING OF ADMISSION : TUESDAY TO SATURDAY :-  10.15 AM  TO 1.15 PM & 2.00 PM TO 4.00 PM
 • HOLIDAYS : EVERY MONDAY AND GOVERMENT HOLIDAYS LIBRARY REMAIN CLOSE

NOTE - NO ADDMISSION FOR STUDYROOM ON 2nd / 4th SATURDAY & EVERY SUNDAY

माहिती अधिकार अधिनियम

R.T.I १७ मुद्द्यांची माहिती देणे

वाचनालय(२०१६-२०१७)माहिती अधिकार अधिनियम

वाचनालय(२०१७-२०१८)माहिती अधिकार अधिनियम


शेवटचा बदल : 04-10-2019