मिरा भाईंदर महानगरपालिका
अतिक्रमण विभाग

विभाग प्रमुख श्री. नरेंद्र  चव्हाण 
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक   ८४२२८११३७० 
ई- मेल encr@mbmc.gov.in

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रांतील अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मुलनासाठी करण्यांसाठी मुख्य कार्यालय व प्रभाग कार्यालय असे दोन क्षेत्रांत मध्ये विभागणी करण्यांत आलेली आहे. कार्यालयातुन आलेल्या सर्व तक्रारी प्राधान्यांने प्रभाग अधिकारी यांच्याकडे पाठवुन शहानिशा करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल प्रभाग अधिकारी यांच्याकडुन घेवुन मा. उपायुक्त(मु.) व मा. आयुक्त साो. यांचेकडे सादर करण्यांत येत आहे.

अतिक्रमण विभागातील कामाचे स्वरुप , कर्तव्य व जबाबदाऱ्या

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात होणाऱ्या अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामास आळा घालण्याच्या दृष्टीने सोबत जोडण्यात आलेल्या फाईलमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यपद्धती व जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्राचे एकूण चार प्रभाग स्थापन करण्यात आलेले आहेत. या चार प्रभागांचा कार्यभार चार प्रभाग अधिकारी यांच्याकडे आहे. प्रत्येक प्रभागात प्रभाग स्तरावर अनधिकृत बांधकाम /अतिक्रमण नितंत्रण /निर्मुलन पथक स्थापन करण्यात आलेले आहे. प्रत्येक प्रभाग अधिकारी यांचे अधिनस्त एक कनिष्ठ अभियंता व मजूर वर्ग असे पथक तयार करण्यात आलेले आहे. प्रभागा अंतर्गत होणाऱ्या अतिक्रमण व पुर्णत: अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी संबधित प्रभाग अधिकारी यांची आहे.

मा. प्रधान सचिव , नगरविकास विभाग यांचेकडील शासन परिपत्रक क्र. ठामपा/2008/प्र.क्र.05/2008/नवि-23/दि .28/02/2008 अन्वये मा.आयुक्त यांचेकडील कार्यालयीन आदेश क्र. मनपा/आयुक्त /05/2008-09 दि . 01/04/2008 अन्वये बीट निरीक्षक म्हणुन कर विभागाच्या 38 लिपिकांची नेमणुक करण्यात आलेली आहे. कर विभागाकडील बीट निरीक्षक सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकाम / अतिक्रमणाबाबतीत लेखी अहवाल प्रभाग अधिकारी यांना देवून त्याची एक प्रत मुख्य कार्याकायास सादर करतात.

प्रभाग अधिकारी यांनी अनधिकृत बांधकामाची व ि उपलब्ध असलेल्या अभिलेखाची तपासणी केल्यानंतर ते समाधानकारक न आढळल्यास नियमानुसार संबधितांना महाराष्टू महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम २६० अन्वये नोटीस बजावुन नियमानुसार पुढील कार्यवाही प्रभाग अधिकारी तथा पदनिर्देशित अधिकारी यांचेमार्फत करण्यात येते.

   बांधकाम नोंदवही २०१६-१७

   बिट निरिक्षक नोंदवही

   29-12-2016

माहिती अधिकार अधिनियम

अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम २०१६-१७

मंडप पेंडॉल तपासणी बाबत गठित पथकाची यादी

मनपा /अतिक्रमण /२८१ जाहीर आव्हान


शेवटचा बदल : 04-06-2020