मिरा भाईंदर महानगरपालिका
आयुक्त

श्री.बालाजी खतगावकर

महानगरपालिका आयुक्त
कार्यालयीन पत्ता : मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, दुसरा माळा, छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)-४०१ १०१
भ्रमणध्वनी क्रमांक : 7045067899
दूरध्वनी क्रमांक : २८१९७६३५
फॅक्स नं. : -

 


शेवटचा बदल : 05-10-2019