मिरा भाईंदर महानगरपालिका
माहिती अधिकार अधिनियम

 १७ मुद्यांची माहिती 

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४(१)(ख)अन्वये स्वयंप्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती.

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

श्रवणकुमार मिश्रा


शेवटचा बदल : 14-02-2019