मिरा भाईंदर महानगरपालिका
कार्यादेश

Sr. No. Department Name Title Issue date Download
1 सार्वजनिक आरोग्य विभाग स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ करिता स्वछता अँप 2018-10-19
2 संगणक विभाग आदेश - फुटपाथ, पाथवे वर कॉक्रीटीकरण करणेबाबत 2018-10-11
3 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश ४७७ - २०१८ 2018-09-10
4 सामान्य प्रशासन विभाग माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबत 2018-09-10
5 प्रशासन कार्यालयीन कार्यादेश 2018-08-06
6 संगणक विभाग कार्यालयीन कामकाज सोपविण्या बाबद कार्यादेश 2018-07-24
7 आस्थापना विभाग कार्यालयीन कामकाज सोपविण्या बाबद कार्यादेश 2018-06-21
8 लेखापरिक्षण कार्यादेश 2018-06-21
9 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६९१-७०१ /२०१८ 2018-04-05
10 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६७७-६९० /२०१८ 2018-04-05
11 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३४१-३५० / २०१७ 2017-10-03
12 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४७१-४७५/ २०१७ 2017-01-05
13 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४६१-४७० / २०१७ 2017-01-05
14 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४५१-४६० / २०१७ 2017-01-05
15 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४४१-४५० / २०१७ 2017-01-05
16 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४३१-४४० / २०१७ 2017-01-03
17 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४२१-४३० / २०१७ 2016-12-29
18 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४११-४२० / २०१७ 2016-12-26
19 संगणक विभाग मिरा भाईंदर महानगरपालिका संगणक विभागाकरिता संगणक कन्झुमेबल स्टेशनरी पुरवठा करणेबाबत. 2016-11-24
20 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४०१-४१० / २०१७ 2016-11-17
21 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३९१-४०० / २०१७ 2016-11-15
22 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३८१-३९० / २०१७ 2016-11-09
23 महिला व बालकल्याण बालवाडी विदयार्थ्यांना सकस आहार पुरविणे पुरविणेबाबत 2016-10-27
24 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३७१-३८० / २०१७ 2016-10-26
25 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३६१-३७० / २०१७ 2016-10-20
26 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश - १९ / १० / २०१६ 2016-10-19
27 सामान्य प्रशासन विभाग महापालिकेतील कार्यालयातील अधिकार्यांना भेटीसाठी येणाऱ्या अभ्यंगतांसाठी भेटीची वेळ निश्चित करणेबाबत 2016-10-10
28 सामान्य प्रशासन विभाग प्रत्यायोजन आदेश - दि. ३० / १२ / २०१५ 2016-10-07
29 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३५१-३६० / २०१७ 2016-10-06
30 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३३१-३४० / २०१७ 2016-09-30
31 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३२१-३३० / २०१७ 2016-09-30
32 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३११-३२० / २०१७ 2016-09-30
33 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३०१-३१० / २०१७ 2016-09-29
34 बांधकाम विभाग कार्यादेश २९१-३०० / २०१७ 2016-09-29
35 उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग मा. वृक्ष प्राधिकारण समिती सभा दि. २७ / ०९ / २०१६ मधील ठराव क्र. ०८ ते ठराव क्र. १४ मनपा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत. 2016-09-29
36 इतर आदेश - गोपनीय अहवालाचे मूल्यमापन करणे. दि. २६ / ०९ / २०१६ 2016-09-26
37 इतर आदेश - अद्यावत कर्तव्यसूची तयार करणेबाबत . दि. २६ / ०९ / २०१६ 2016-09-26
38 बांधकाम विभाग कार्यादेश २८१-२९० / २०१७ 2016-09-19
39 बांधकाम विभाग कार्यादेश २७१-२८० / २०१७ 2016-09-19
40 बांधकाम विभाग कार्यादेश २६१-२७० / २०१७ 2016-09-19
41 बांधकाम विभाग कार्यादेश २५१-२६० / २०१७ 2016-09-08
42 बांधकाम विभाग कार्यादेश २४१-२५० / २०१७ 2016-08-30
43 बांधकाम विभाग कार्यादेश २३१-२४० / २०१७ 2016-08-22
44 बांधकाम विभाग कार्यादेश २२१-२३० / २०१७ 2016-08-22
45 बांधकाम विभाग कार्यादेश २११-२२० / २०१७ 2016-08-22
46 बांधकाम विभाग कार्यादेश १९१-२०० / २०१७ 2016-08-12
47 बांधकाम विभाग कार्यादेश १८१-१९० / २०१७ 2016-08-12
48 बांधकाम विभाग कार्यादेश १७१-१८० / २०१७ 2016-08-05
49 बांधकाम विभाग कार्यादेश १६१-१७० / २०१७ 2016-07-29
50 बांधकाम विभाग कार्यादेश १५१-१६० / २०१७ 2016-07-22
51 बांधकाम विभाग कार्यादेश १४१-१५० / २०१७ 2016-07-22
52 बांधकाम विभाग कार्यादेश १३१-१४० / २०१७ 2016-07-13
53 बांधकाम विभाग कार्यादेश १२१-१३० / २०१७ 2016-07-02
54 बांधकाम विभाग कार्यादेश १११-१२० / २०१७ 2016-07-02
55 बांधकाम विभाग कार्यादेश ९१-१०० / २०१७ 2016-06-22
56 बांधकाम विभाग कार्यादेश ८१-९० / २०१७ 2016-06-09
57 बांधकाम विभाग कार्यादेश ७१-८० / २०१७ 2016-06-09
58 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६१-७० / २०१७ 2016-05-05
59 बांधकाम विभाग कार्यादेश ५१-६० / २०१७ 2016-05-05
60 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४१-५० / २०१७ 2016-05-05
61 बांधकाम विभाग कार्यादेश २१-३० / २०१७ 2016-04-28
62 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३१-४० / २०१७ 2016-04-28
63 बांधकाम विभाग कार्यादेश ११-२० / २०१७ 2016-04-18
64 बांधकाम विभाग कार्यादेश ०१-१० / २०१७ 2016-04-06