मिरा भाईंदर महानगरपालिका
कार्यादेश

Sr. No. Department Name Title Issue date Download
1 सामान्य प्रशासन विभाग माननीय आयुक्त सो यांचे आदेश दि.25/06/2020 2020-06-25
2 वैद्यकीय विभाग जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठी दिनांक २3.०४.२०२० रोजीचा आदेश 2020-04-30
3 वैद्यकीय विभाग सुधारित आदेश कॉल सेंटर्स 2020-03-21
4 संगणक विभाग संगणक विभाग कार्यादेश 2020-01-04
5 सामान्य प्रशासन विभाग विभागीय लोकशाही दिनात हजर राहणे बाबत. 2019-07-08
6 नगररचना इमारतीवरील वेदरशेड परवानगीबाबत 2019-06-14
7 नगररचना वर्क ऑर्डर ३१-१०-२०१८ 2019-05-27
8 नगररचना कार्यालयीन आदेश 2019-05-25
9 आस्थापना विभाग पे ॲण्ड पार्क वसूलीकामी कर्मचारी नेमणुक आदेश 2019-03-28
10 आस्थापना विभाग आदेश जा.क्र.म.न.पा./आस्था/१४२१/२०१८ 2018-12-13
11 सार्वजनिक आरोग्य विभाग स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ करिता स्वछता अँप 2018-10-19
12 संगणक विभाग आदेश - फुटपाथ, पाथवे वर कॉक्रीटीकरण करणेबाबत 2018-10-11
13 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश ४७७ - २०१८ 2018-09-10
14 सामान्य प्रशासन विभाग माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबत 2018-09-10
15 प्रशासन कार्यालयीन कार्यादेश 2018-08-06
16 संगणक विभाग कार्यालयीन कामकाज सोपविण्या बाबद कार्यादेश 2018-07-24
17 आस्थापना विभाग कार्यालयीन कामकाज सोपविण्या बाबद कार्यादेश 2018-06-21
18 लेखापरिक्षण कार्यादेश 2018-06-21
19 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६९१-७०१ /२०१८ 2018-04-05
20 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६७७-६९० /२०१८ 2018-04-05
21 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३४१-३५० / २०१७ 2017-10-03
22 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४४१-४५० / २०१७ 2017-01-05
23 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४७१-४७५/ २०१७ 2017-01-05
24 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४६१-४७० / २०१७ 2017-01-05
25 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४५१-४६० / २०१७ 2017-01-05
26 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४३१-४४० / २०१७ 2017-01-03
27 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४२१-४३० / २०१७ 2016-12-29
28 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४११-४२० / २०१७ 2016-12-26
29 संगणक विभाग मिरा भाईंदर महानगरपालिका संगणक विभागाकरिता संगणक कन्झुमेबल स्टेशनरी पुरवठा करणेबाबत. 2016-11-24
30 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४०१-४१० / २०१७ 2016-11-17
31 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३९१-४०० / २०१७ 2016-11-15
32 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३८१-३९० / २०१७ 2016-11-09
33 महिला व बालकल्याण बालवाडी विदयार्थ्यांना सकस आहार पुरविणे पुरविणेबाबत 2016-10-27
34 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३७१-३८० / २०१७ 2016-10-26
35 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३६१-३७० / २०१७ 2016-10-20
36 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश - १९ / १० / २०१६ 2016-10-19
37 सामान्य प्रशासन विभाग महापालिकेतील कार्यालयातील अधिकार्यांना भेटीसाठी येणाऱ्या अभ्यंगतांसाठी भेटीची वेळ निश्चित करणेबाबत 2016-10-10
38 सामान्य प्रशासन विभाग प्रत्यायोजन आदेश - दि. ३० / १२ / २०१५ 2016-10-07
39 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३५१-३६० / २०१७ 2016-10-06
40 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३२१-३३० / २०१७ 2016-09-30
41 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३११-३२० / २०१७ 2016-09-30
42 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३३१-३४० / २०१७ 2016-09-30
43 उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग मा. वृक्ष प्राधिकारण समिती सभा दि. २७ / ०९ / २०१६ मधील ठराव क्र. ०८ ते ठराव क्र. १४ मनपा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत. 2016-09-29
44 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३०१-३१० / २०१७ 2016-09-29
45 बांधकाम विभाग कार्यादेश २९१-३०० / २०१७ 2016-09-29
46 इतर आदेश - अद्यावत कर्तव्यसूची तयार करणेबाबत . दि. २६ / ०९ / २०१६ 2016-09-26
47 इतर आदेश - गोपनीय अहवालाचे मूल्यमापन करणे. दि. २६ / ०९ / २०१६ 2016-09-26
48 बांधकाम विभाग कार्यादेश २८१-२९० / २०१७ 2016-09-19
49 बांधकाम विभाग कार्यादेश २७१-२८० / २०१७ 2016-09-19
50 बांधकाम विभाग कार्यादेश २६१-२७० / २०१७ 2016-09-19
51 बांधकाम विभाग कार्यादेश २५१-२६० / २०१७ 2016-09-08
52 बांधकाम विभाग कार्यादेश २४१-२५० / २०१७ 2016-08-30
53 बांधकाम विभाग कार्यादेश २३१-२४० / २०१७ 2016-08-22
54 बांधकाम विभाग कार्यादेश २२१-२३० / २०१७ 2016-08-22
55 बांधकाम विभाग कार्यादेश २११-२२० / २०१७ 2016-08-22
56 बांधकाम विभाग कार्यादेश १८१-१९० / २०१७ 2016-08-12
57 बांधकाम विभाग कार्यादेश १९१-२०० / २०१७ 2016-08-12
58 बांधकाम विभाग कार्यादेश १७१-१८० / २०१७ 2016-08-05
59 बांधकाम विभाग कार्यादेश १६१-१७० / २०१७ 2016-07-29
60 बांधकाम विभाग कार्यादेश १५१-१६० / २०१७ 2016-07-22
61 बांधकाम विभाग कार्यादेश १४१-१५० / २०१७ 2016-07-22
62 बांधकाम विभाग कार्यादेश १३१-१४० / २०१७ 2016-07-13
63 बांधकाम विभाग कार्यादेश १११-१२० / २०१७ 2016-07-02
64 बांधकाम विभाग कार्यादेश १२१-१३० / २०१७ 2016-07-02
65 बांधकाम विभाग कार्यादेश ९१-१०० / २०१७ 2016-06-22
66 बांधकाम विभाग कार्यादेश ८१-९० / २०१७ 2016-06-09
67 बांधकाम विभाग कार्यादेश ७१-८० / २०१७ 2016-06-09
68 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४१-५० / २०१७ 2016-05-05
69 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६१-७० / २०१७ 2016-05-05
70 बांधकाम विभाग कार्यादेश ५१-६० / २०१७ 2016-05-05
71 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३१-४० / २०१७ 2016-04-28
72 बांधकाम विभाग कार्यादेश २१-३० / २०१७ 2016-04-28
73 बांधकाम विभाग कार्यादेश ११-२० / २०१७ 2016-04-18
74 बांधकाम विभाग कार्यादेश ०१-१० / २०१७ 2016-04-06