मिरा भाईंदर महानगरपालिका
कार्यादेश

Sr. No. Department Name Title Issue date Download
1 सामान्य प्रशासन विभाग विभागीय लोकशाही दिनात हजर राहणे बाबत. 2019-07-08
2 नगररचना इमारतीवरील वेदरशेड परवानगीबाबत 2019-06-14
3 नगररचना वर्क ऑर्डर ३१-१०-२०१८ 2019-05-27
4 नगररचना कार्यालयीन आदेश 2019-05-25
5 आस्थापना विभाग पे ॲण्ड पार्क वसूलीकामी कर्मचारी नेमणुक आदेश 2019-03-28
6 आस्थापना विभाग आदेश जा.क्र.म.न.पा./आस्था/१४२१/२०१८ 2018-12-13
7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ करिता स्वछता अँप 2018-10-19
8 संगणक विभाग आदेश - फुटपाथ, पाथवे वर कॉक्रीटीकरण करणेबाबत 2018-10-11
9 सामान्य प्रशासन विभाग माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबत 2018-09-10
10 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश ४७७ - २०१८ 2018-09-10
11 प्रशासन कार्यालयीन कार्यादेश 2018-08-06
12 संगणक विभाग कार्यालयीन कामकाज सोपविण्या बाबद कार्यादेश 2018-07-24
13 आस्थापना विभाग कार्यालयीन कामकाज सोपविण्या बाबद कार्यादेश 2018-06-21
14 लेखापरिक्षण कार्यादेश 2018-06-21
15 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६७७-६९० /२०१८ 2018-04-05
16 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६९१-७०१ /२०१८ 2018-04-05
17 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३४१-३५० / २०१७ 2017-10-03
18 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४७१-४७५/ २०१७ 2017-01-05
19 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४६१-४७० / २०१७ 2017-01-05
20 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४५१-४६० / २०१७ 2017-01-05
21 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४४१-४५० / २०१७ 2017-01-05
22 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४३१-४४० / २०१७ 2017-01-03
23 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४२१-४३० / २०१७ 2016-12-29
24 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४११-४२० / २०१७ 2016-12-26
25 संगणक विभाग मिरा भाईंदर महानगरपालिका संगणक विभागाकरिता संगणक कन्झुमेबल स्टेशनरी पुरवठा करणेबाबत. 2016-11-24
26 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४०१-४१० / २०१७ 2016-11-17
27 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३९१-४०० / २०१७ 2016-11-15
28 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३८१-३९० / २०१७ 2016-11-09
29 महिला व बालकल्याण बालवाडी विदयार्थ्यांना सकस आहार पुरविणे पुरविणेबाबत 2016-10-27
30 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३७१-३८० / २०१७ 2016-10-26
31 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३६१-३७० / २०१७ 2016-10-20
32 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश - १९ / १० / २०१६ 2016-10-19
33 सामान्य प्रशासन विभाग महापालिकेतील कार्यालयातील अधिकार्यांना भेटीसाठी येणाऱ्या अभ्यंगतांसाठी भेटीची वेळ निश्चित करणेबाबत 2016-10-10
34 सामान्य प्रशासन विभाग प्रत्यायोजन आदेश - दि. ३० / १२ / २०१५ 2016-10-07
35 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३५१-३६० / २०१७ 2016-10-06
36 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३३१-३४० / २०१७ 2016-09-30
37 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३२१-३३० / २०१७ 2016-09-30
38 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३११-३२० / २०१७ 2016-09-30
39 उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग मा. वृक्ष प्राधिकारण समिती सभा दि. २७ / ०९ / २०१६ मधील ठराव क्र. ०८ ते ठराव क्र. १४ मनपा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत. 2016-09-29
40 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३०१-३१० / २०१७ 2016-09-29
41 बांधकाम विभाग कार्यादेश २९१-३०० / २०१७ 2016-09-29
42 इतर आदेश - अद्यावत कर्तव्यसूची तयार करणेबाबत . दि. २६ / ०९ / २०१६ 2016-09-26
43 इतर आदेश - गोपनीय अहवालाचे मूल्यमापन करणे. दि. २६ / ०९ / २०१६ 2016-09-26
44 बांधकाम विभाग कार्यादेश २८१-२९० / २०१७ 2016-09-19
45 बांधकाम विभाग कार्यादेश २७१-२८० / २०१७ 2016-09-19
46 बांधकाम विभाग कार्यादेश २६१-२७० / २०१७ 2016-09-19
47 बांधकाम विभाग कार्यादेश २५१-२६० / २०१७ 2016-09-08
48 बांधकाम विभाग कार्यादेश २४१-२५० / २०१७ 2016-08-30
49 बांधकाम विभाग कार्यादेश २२१-२३० / २०१७ 2016-08-22
50 बांधकाम विभाग कार्यादेश २११-२२० / २०१७ 2016-08-22
51 बांधकाम विभाग कार्यादेश २३१-२४० / २०१७ 2016-08-22
52 बांधकाम विभाग कार्यादेश १९१-२०० / २०१७ 2016-08-12
53 बांधकाम विभाग कार्यादेश १८१-१९० / २०१७ 2016-08-12
54 बांधकाम विभाग कार्यादेश १७१-१८० / २०१७ 2016-08-05
55 बांधकाम विभाग कार्यादेश १६१-१७० / २०१७ 2016-07-29
56 बांधकाम विभाग कार्यादेश १५१-१६० / २०१७ 2016-07-22
57 बांधकाम विभाग कार्यादेश १४१-१५० / २०१७ 2016-07-22
58 बांधकाम विभाग कार्यादेश १३१-१४० / २०१७ 2016-07-13
59 बांधकाम विभाग कार्यादेश १२१-१३० / २०१७ 2016-07-02
60 बांधकाम विभाग कार्यादेश १११-१२० / २०१७ 2016-07-02
61 बांधकाम विभाग कार्यादेश ९१-१०० / २०१७ 2016-06-22
62 बांधकाम विभाग कार्यादेश ७१-८० / २०१७ 2016-06-09
63 बांधकाम विभाग कार्यादेश ८१-९० / २०१७ 2016-06-09
64 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६१-७० / २०१७ 2016-05-05
65 बांधकाम विभाग कार्यादेश ५१-६० / २०१७ 2016-05-05
66 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४१-५० / २०१७ 2016-05-05
67 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३१-४० / २०१७ 2016-04-28
68 बांधकाम विभाग कार्यादेश २१-३० / २०१७ 2016-04-28
69 बांधकाम विभाग कार्यादेश ११-२० / २०१७ 2016-04-18
70 बांधकाम विभाग कार्यादेश ०१-१० / २०१७ 2016-04-06