मिरा भाईंदर महानगरपालिका
कार्यादेश

Sr. No. Department Name Title Issue date Download
1 आस्थापना विभाग कार्यालयीन आदेश 57 -28-12-2020 2020-12-29
2 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र विधानमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 2020 2020-11-26
3 सामान्य प्रशासन विभाग माननीय आयुक्त सो यांचे आदेश दि.25/06/2020 2020-06-25
4 वैद्यकीय विभाग जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठी दिनांक २3.०४.२०२० रोजीचा आदेश 2020-04-30
5 वैद्यकीय विभाग सुधारित आदेश कॉल सेंटर्स 2020-03-21
6 संगणक विभाग संगणक विभाग कार्यादेश 2020-01-04
7 सामान्य प्रशासन विभाग विभागीय लोकशाही दिनात हजर राहणे बाबत. 2019-07-08
8 नगररचना इमारतीवरील वेदरशेड परवानगीबाबत 2019-06-14
9 नगररचना वर्क ऑर्डर ३१-१०-२०१८ 2019-05-27
10 नगररचना कार्यालयीन आदेश 2019-05-25
11 आस्थापना विभाग पे ॲण्ड पार्क वसूलीकामी कर्मचारी नेमणुक आदेश 2019-03-28
12 आस्थापना विभाग आदेश जा.क्र.म.न.पा./आस्था/१४२१/२०१८ 2018-12-13
13 सार्वजनिक आरोग्य विभाग स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ करिता स्वछता अँप 2018-10-19
14 संगणक विभाग आदेश - फुटपाथ, पाथवे वर कॉक्रीटीकरण करणेबाबत 2018-10-11
15 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश ४७७ - २०१८ 2018-09-10
16 सामान्य प्रशासन विभाग माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबत 2018-09-10
17 प्रशासन कार्यालयीन कार्यादेश 2018-08-06
18 संगणक विभाग कार्यालयीन कामकाज सोपविण्या बाबद कार्यादेश 2018-07-24
19 लेखापरिक्षण कार्यादेश 2018-06-21
20 आस्थापना विभाग कार्यालयीन कामकाज सोपविण्या बाबद कार्यादेश 2018-06-21
21 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६९१-७०१ /२०१८ 2018-04-05
22 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६७७-६९० /२०१८ 2018-04-05
23 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३४१-३५० / २०१७ 2017-10-03
24 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४७१-४७५/ २०१७ 2017-01-05
25 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४६१-४७० / २०१७ 2017-01-05
26 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४५१-४६० / २०१७ 2017-01-05
27 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४४१-४५० / २०१७ 2017-01-05
28 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४३१-४४० / २०१७ 2017-01-03
29 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४२१-४३० / २०१७ 2016-12-29
30 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४११-४२० / २०१७ 2016-12-26
31 संगणक विभाग मिरा भाईंदर महानगरपालिका संगणक विभागाकरिता संगणक कन्झुमेबल स्टेशनरी पुरवठा करणेबाबत. 2016-11-24
32 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४०१-४१० / २०१७ 2016-11-17
33 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३९१-४०० / २०१७ 2016-11-15
34 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३८१-३९० / २०१७ 2016-11-09
35 महिला व बालकल्याण बालवाडी विदयार्थ्यांना सकस आहार पुरविणे पुरविणेबाबत 2016-10-27
36 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३७१-३८० / २०१७ 2016-10-26
37 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३६१-३७० / २०१७ 2016-10-20
38 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश - १९ / १० / २०१६ 2016-10-19
39 सामान्य प्रशासन विभाग महापालिकेतील कार्यालयातील अधिकार्यांना भेटीसाठी येणाऱ्या अभ्यंगतांसाठी भेटीची वेळ निश्चित करणेबाबत 2016-10-10
40 सामान्य प्रशासन विभाग प्रत्यायोजन आदेश - दि. ३० / १२ / २०१५ 2016-10-07
41 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३५१-३६० / २०१७ 2016-10-06
42 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३३१-३४० / २०१७ 2016-09-30
43 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३२१-३३० / २०१७ 2016-09-30
44 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३११-३२० / २०१७ 2016-09-30
45 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३०१-३१० / २०१७ 2016-09-29
46 बांधकाम विभाग कार्यादेश २९१-३०० / २०१७ 2016-09-29
47 उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग मा. वृक्ष प्राधिकारण समिती सभा दि. २७ / ०९ / २०१६ मधील ठराव क्र. ०८ ते ठराव क्र. १४ मनपा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत. 2016-09-29
48 इतर आदेश - गोपनीय अहवालाचे मूल्यमापन करणे. दि. २६ / ०९ / २०१६ 2016-09-26
49 इतर आदेश - अद्यावत कर्तव्यसूची तयार करणेबाबत . दि. २६ / ०९ / २०१६ 2016-09-26
50 बांधकाम विभाग कार्यादेश २८१-२९० / २०१७ 2016-09-19
51 बांधकाम विभाग कार्यादेश २७१-२८० / २०१७ 2016-09-19
52 बांधकाम विभाग कार्यादेश २६१-२७० / २०१७ 2016-09-19
53 बांधकाम विभाग कार्यादेश २५१-२६० / २०१७ 2016-09-08
54 बांधकाम विभाग कार्यादेश २४१-२५० / २०१७ 2016-08-30
55 बांधकाम विभाग कार्यादेश २३१-२४० / २०१७ 2016-08-22
56 बांधकाम विभाग कार्यादेश २२१-२३० / २०१७ 2016-08-22
57 बांधकाम विभाग कार्यादेश २११-२२० / २०१७ 2016-08-22
58 बांधकाम विभाग कार्यादेश १९१-२०० / २०१७ 2016-08-12
59 बांधकाम विभाग कार्यादेश १८१-१९० / २०१७ 2016-08-12
60 बांधकाम विभाग कार्यादेश १७१-१८० / २०१७ 2016-08-05
61 बांधकाम विभाग कार्यादेश १६१-१७० / २०१७ 2016-07-29
62 बांधकाम विभाग कार्यादेश १५१-१६० / २०१७ 2016-07-22
63 बांधकाम विभाग कार्यादेश १४१-१५० / २०१७ 2016-07-22
64 बांधकाम विभाग कार्यादेश १३१-१४० / २०१७ 2016-07-13
65 बांधकाम विभाग कार्यादेश १२१-१३० / २०१७ 2016-07-02
66 बांधकाम विभाग कार्यादेश १११-१२० / २०१७ 2016-07-02
67 बांधकाम विभाग कार्यादेश ९१-१०० / २०१७ 2016-06-22
68 बांधकाम विभाग कार्यादेश ८१-९० / २०१७ 2016-06-09
69 बांधकाम विभाग कार्यादेश ७१-८० / २०१७ 2016-06-09
70 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६१-७० / २०१७ 2016-05-05
71 बांधकाम विभाग कार्यादेश ५१-६० / २०१७ 2016-05-05
72 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४१-५० / २०१७ 2016-05-05
73 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३१-४० / २०१७ 2016-04-28
74 बांधकाम विभाग कार्यादेश २१-३० / २०१७ 2016-04-28
75 बांधकाम विभाग कार्यादेश ११-२० / २०१७ 2016-04-18
76 बांधकाम विभाग कार्यादेश ०१-१० / २०१७ 2016-04-06