मिरा भाईंदर महानगरपालिका
कार्यालयीन परिपत्रके

Sr. No. Department Name Title Issue date Download
1 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश-गणेश विसर्जन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूका 2021-09-15
2 इतर परिपत्रक ०६/०९/२०२१ 2021-09-07
3 इतर कार्यालयीन आदेश : महाराष्ट्र शासन, सार्व. बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएटी-2017/प्र.क्र.8/इमा-2, दि.20/05/2021 च्या अंमलबजावणीबाबत 2021-09-04
4 इतर Adesh - 27-08-2021 2021-08-30
5 इतर आदेश 28-07-2021 2021-08-27
6 इतर 15 Aug, 2021 2021-08-15
7 इतर 15 Aug, 2021 2021-08-15
8 इतर Fwd: मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील घोडबंदर ते जेसलपार्क रस्त्याच्या कामातील बाधित होणारी झाडे हटविणेबाबत जाहिर नोटिस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत. 2021-08-13
9 इतर Fwd: मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे गोडदेव जुना सर्वे क्र. 332/3,4 व नविन 41/3,4 येथील शाळेच्या गेट समोरील अडथळा निर्माण करणारे पिंपळाचे झाड मुळासहित काढुन पुर्न:रोपण करणेकामी जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत. 2021-08-13
10 इतर महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर मुदतवाढीबाबतची जाहिर सुचना प्रसिद्ध करणेबाबत 2021-08-13
11 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक - वेळ वाढविण्याबाबत. 2021-08-13
12 निवडणूक केंद्र शासन माहितीच्या अधिकार अधिनियम २००५अंतर्गत माहिती श्री मोहम्मद अफजल 2021-08-12
13 आस्थापना विभाग महापालिका मुख्यालयात प्रवेशासंबंधी सूचना बाबत परिपत्रक दि.30.07.2021 2021-08-12
14 वैद्यकीय विभाग महानगरपालिका कर्मचारी यांचे कुटुंबीयांचे लसीकरण करणेकरिता विशेष सत्राचे आयोजन करणेबाबत 2021-08-12
15 इतर आदेश - कामाचे स्वरुप - 15 ऑगस्ट 2021 2021-08-12
16 इतर 15 ऑगस्ट 2021 - परिपत्रक 2021-08-12
17 इतर पत्र-हालचाल नोंद वही ठेवणेबाबत. 2021-08-10
18 सामान्य प्रशासन विभाग माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 4 माहिती स्वयंप्रेरणेने प्रकट करण्याबाबत. 2021-08-09
19 इतर परिपत्रक- सुधारीत आकृतीबंधानुसार नविन पदनाम व आपले नाव दर्शविणे 2021-08-05
20 इतर गणपती २०२१ सूचना 2021-08-05
21 इतर महानगरपालिका कर्मचारी यांचे कुटुंबीयांचे लसीकरण करणेकरिता विशेष सत्राचे आयोजन करणेबाबत 2021-08-05
22 इतर सामान्य प्रशासन विभागाची माहिती-परिपत्रक 2021-08-04
23 सामान्य प्रशासन विभाग केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावामुळे कंत्राटदारांना चालू कंत्राटाबाबत सोसाव्या लागत असलेल्या अडचणी 2021-08-02
24 सामान्य प्रशासन विभाग ई-ऑफीस प्रणाली नसल्यास ई-मेल अन्वये पत्रव्यवहार करण्याबाबत. 2021-08-01
25 प्रशासन सन 2021 साठी स्थानिक सुट्टी जाहीर ठाणे जिल्हा महसूल हद्द 2021-07-29
26 सामान्य प्रशासन विभाग ई-ऑफीस प्रणाली नसल्यास ई-मेल अन्वये पत्रव्यवहार करण्याबाबत. 2021-07-29
27 इतर कार्यालयीन आदेश 2021-07-19
28 सामान्य प्रशासन विभाग मा.महापौर यांचे दालनात आयोजित होणाऱ्या बैठकीबाबत. 2021-07-19
29 इतर निमंत्रण पत्रिकेस राजशिष्टाचारानुसार मंजुरी देणेबाबत. 2021-06-30
30 सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय विकासकामाची अंदाजपत्रके, पेपर नोटीस, निविदा आणि देयके, मोजमाप इत्यादी कामे मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत. 2021-06-30
31 आस्थापना विभाग गोपनिय अहवालाबाबत 2021-06-01
32 आस्थापना विभाग महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत 2021-06-01
33 सामान्य प्रशासन विभाग रमजान ईद-2021 मार्गदर्शक सूचना- परिपत्रक 2021-05-12
34 संगणक विभाग मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालयाचे येण्या - जाण्याचे मार्ग अडथळा विरहित करणेबाबत 2021-04-29
35 आस्थापना विभाग गोपनीय अहवाल व मत्ता दायित्व प्रपत्र जमा करणेबाबत 2021-04-16
36 आस्थापना विभाग कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी शासनामार्फत निर्गमित होणारे आदेश/सूचना/परिपत्रकांबाबत. 2021-04-16
37 आस्थापना विभाग परिपत्रक-रमजान-2021 2021-04-15
38 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक -१२/०४/२०२१ विषय- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 2021-04-12
39 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश -कोविड -१९ मुळे उध्द्वलेला संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी शासनामार्फत निर्गमित होणारे आदेश / सूचना / परिपत्रकाबाबत 2021-04-12
40 सामान्य प्रशासन विभाग १४ एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती आदेश 2021-04-12
41 सामान्य प्रशासन विभाग १४ एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती परिपत्रक 2021-04-12
42 आस्थापना विभाग कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी शासनामार्फत निर्गमित होणारे आदेश/सूचना/परिपत्रकांबाबत. 2021-04-12
43 इतर परिपत्रक - दि.30/03/2021 2021-04-02
44 इतर परिपत्रक- विषय- मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालयाचे येण्या- जाण्याचे मार्ग अडथळा विरहित करणेबाबत 2021-04-02
45 सामान्य प्रशासन विभाग महाशिवरात्री-2021-परिपत्रक_1 2021-03-11
46 सामान्य प्रशासन विभाग महाशिवरात्री-2021-परिपत्रक 2021-03-11
47 सामान्य प्रशासन विभाग शब-ए-मेराज व शब-ए-बारात- 2021-परिपत्रक_1 2021-03-11
48 सामान्य प्रशासन विभाग शब-ए-मेराज व शब-ए-बारात- 2021-परिपत्रक 2021-03-11
49 सामान्य प्रशासन विभाग लोकशाही दिनाचे परिपत्रक 2021-02-01
50 सामान्य प्रशासन विभाग 26 जानेवारी 2021 परिपत्रक 2021-01-25
51 आस्थापना विभाग कार्यालयीन आदेश 57 -28-12-2020 2020-12-29
52 आस्थापना विभाग कार्यालयीन कामकाजाबाबत 2020-10-05
53 संगणक विभाग बायोमॅट्रीकबाबत परिपत्रक 2020-03-17
54 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक 2020-02-28
55 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक - मराठी भाषा गौरव दिन 2020-02-28
56 सामान्य प्रशासन विभाग Paripatrak 18-02-2020 2020-02-18
57 सामान्य प्रशासन विभाग Quotation 2020-02-05
58 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक-26 जानेवारी 2020 2020-01-23
59 वैद्यकीय विभाग vaidyakiy vima yojanebabat 2020-01-03
60 वैद्यकीय विभाग वैद्यकीय विमा परिपत्रक 2019-12-21
61 इतर PARIPATRAK 2019-11-16
62 इतर दि.05/11/2019 कार्यालयीन आदेश 2019-11-05
63 प्रशासन परिपत्रक दि.25062019 2019-06-26
64 संगणक विभाग परिपत्रक दि.25062019 2019-06-26
65 आस्थापना विभाग विभागीय परीक्षेतून सूट देणे बाबत 2019-06-26
66 जाहिरात विभाग दि.04062019 रोजीचे परिपत्रक 2019-06-10
67 आस्थापना विभाग विवरण पत्र 2019-05-27
68 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक (०१ मे महाराष्ट्र दिन ) 2019-04-25
69 नगर सचिव परिपत्रक महासभा 2019-02-11
70 आस्थापना विभाग परिपत्रक- मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या समस्या सोडवण्याकरीता समिती स्थापन 2019-02-06
71 सामान्य प्रशासन विभाग महापौर चषक-2019 परिपत्रक 2019-01-05
72 लेखा खाते दि.15-12-2018 रोजीचे परिपत्रक 2018-12-15
73 प्रशासन दि.13-12-2018 रोजीचे परिपत्रक 2018-12-14
74 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक - माहिती अधिकार 2018-11-29
75 सामान्य प्रशासन विभाग दि.२९-११-२०१८ रोजी सेतु संस्थेमार्फत आयोजित प्रशिक्षणबाबत 2018-11-29
76 संगणक विभाग वस्तू व सेवाकर (GST) वसुलीबाबत 2018-11-22
77 संगणक विभाग दि.१९-११-२०१८ रोजीचे सन २०१८-१९ चे अंदाजपत्रक 2018-11-17
78 निवडणूक इलेकशन लेटर 2018-11-15
79 निवडणूक दि. १६-११-२०१८ तात्काळ सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक २०१९ 2018-11-15
80 संगणक विभाग परिपत्रक दि१५ -११-२०१८ निविदा समितीसमोर निविदा मंजुरी साठी प्रस्ताव सादर करतांना महत्त्वाच्या बाबीचा टिप्पणीसाठी उल्लेख करणेबाबत. 2018-11-15
81 सामान्य प्रशासन विभाग केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत सन 2017 (1 जानेवारी 2018 ते 31 डिसेंबर 2018 चा वार्षिक अहवाल) 2018-11-14
82 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि.१५-११-२०१८ केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत सन २०१८ 2018-11-14
83 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक 2018-11-05
84 संगणक विभाग कार्यालयीन आदेश दि. ०५ -११ -२०१८ 2018-11-02
85 निवडणूक जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निवडणूक पत्र 1 2018-11-02
86 सामान्य प्रशासन विभाग लोकशही दिनात सादर झालेल्या तक्रार अर्जांना निश्चितपणे उत्तर देण्याबाबत. 2018-11-01
87 सामान्य प्रशासन विभाग हिवाळी अधिवेशन दि.१९ नोव्हेबर ,२०१८ पासून सुरु होत आहे त्याबद्दल 2018-11-01
88 सामान्य प्रशासन विभाग "स्वच्छता ही सेवा" अभियानातंर्गत कार्यालयीन स्वच्छता पंधरवडा साजरा करणे बाबत 2018-10-23
89 संगणक विभाग परिपत्रक महाराषट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ९४ अन्वये वार्षिक प्रशासन अहवाल आणि लेख विवरणपत्र तयार करणेबाबत 2018-10-11
90 संगणक विभाग परिपत्रक 2018-10-11
91 सार्वजनिक आरोग्य विभाग स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ करिता स्वच्छता अँप डाउनलोड करणेबाबत 2018-10-09
92 संगणक विभाग परिपत्रक 2018-09-28
93 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक-आदा-66-24.9.2018 2018-09-25
94 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक - लघुलेखकाच्या मदतीने बैठकीचे इतिवृत्तांत दोन दिवसात तयार करुन देणेबाबत 2018-09-24
95 संगणक विभाग परिपत्रक 2018-09-15
96 सामान्य प्रशासन विभाग जयंती परिपत्रक 2018-09-04
97 आस्थापना विभाग लिपिक टंकलेखक या पदावर पदोन्नती बाबत 2018-08-28
98 संगणक विभाग परिपत्रक 2018-08-06
99 आस्थापना विभाग परिपत्रक - मे. गणेश कृपा ट्रान्सपोर्ट मुदत संपुष्टात येणार आहे 2018-08-06
100 सामान्य प्रशासन विभाग बुधवार दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१८ रोजी साहित्य रत्ना अण्णाभाऊ साठे जयंत ,शुक्रवार दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी क्रांतीसिंह नाना पाटील जयंती व सोमवार दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ रोजी सद्भावना दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. 2018-07-30
101 सामान्य प्रशासन विभाग माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद 2018-07-18
102 सार्वजनिक आरोग्य विभाग मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात वृक्ष लागवड कार्यक्रमाबाबत 2018-07-02
103 आस्थापना विभाग विधान मंडळ कामकाज प्राथम्य 2018-06-29
104 सामान्य प्रशासन विभाग माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबादच्या कलम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्या बाबद . 2018-06-29
105 आस्थापना विभाग कार्यालयीन कामकाज सोपविण्या बाबद 2018-06-21
106 लेखापरिक्षण आदेश - लेखा प्ररिक्षण विभाग 2018-06-21
107 आस्थापना विभाग महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे कलम २ १६(ख),२६० (१),२६१,२६४,२६७ व ४७८ 2018-06-14
108 आस्थापना विभाग ६ प्रभागासाठी ६ प्रभाग समित्यांची नियुक्तकरण्या बाबद. 2018-06-11
109 सामान्य प्रशासन विभाग महानगर पालिका आस्थापना अंतर्गत पुनर्गठित करण्यात येत असलेल्या माहिती लैगिक तक्रार निवारण समिती संदर्भात. 2018-06-07
110 संगणक विभाग दि.१ मे २०१८ महाराष्ट्र दनानिमित्त मा.महापौर सौ. डिम्पल विनोद मेहता ,यांचे शुभ हस्ते ,सकाळी ९.३० वाजता काशिमीरा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अश्वारूढ पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम 2018-04-27
111 प्रशासन नागरिकांची सनद प्रसिद्ध करण्याबाबद 2018-04-27
112 प्रशासन माहिती अधिकार अधिनियम कलाम ४ अन्वये ,माहिती देण्याबाबत 2018-04-21
113 आस्थापना विभाग सन २०१७-२०१८ चे गोपनीय अहवाल व मत्त दायित्व प्रपत्र जमा करणे बाबद 2018-04-19
114 आस्थापना विभाग दि १४ एप्रिल २०१८ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी करण्या बाबद. 2018-04-13
115 आस्थापना विभाग बायोमेट्रिक पंचिंग मशीन नुसार कायमचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यात येईल. 2018-04-05
116 आस्थापना विभाग बायोमेट्रिक मशीन पंचिंग हजेरी 2018-04-02
117 संगणक विभाग Notice for Bharari Services 2017-12-13
118 बांधकाम विभाग भाईंदर पूर्व पश्चिम जोडणाऱ्या उड्डाणपुलाखाली रूमचे बांधकाम करणे 2017-10-06
119 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक ०६-०३-२०१७ 2017-03-06
120 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक १४-१०-२०१६ 2016-10-14
121 इतर परिपत्रक १४-१०-२०१६ 2016-10-14
122 सामान्य प्रशासन विभाग महापालिकेतील कार्यालयातील अधिकार्यांना भेटीसाठी येणाऱ्या अभ्यंगतांसाठी भेटीची वेळ निश्चित करणेबाबत 2016-10-13
123 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक १०-१०-२०१६ ( ठेकेदार यांच्याकरिता प्रशिक्षण ) 2016-10-10
124 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक १०-१०-२०१६ 2016-10-10
125 इतर दि. १५ -१०-२०१६ रोजी सेमिनार करिता उपस्थित राहाणेबाबत. 2016-10-10