मिरा भाईंदर महानगरपालिका
कार्यालयीन परिपत्रके

Sr. No. Department Name Title Issue date Download
1 आस्थापना विभाग गोपनिय अहवालाबाबत 2021-06-01
2 आस्थापना विभाग महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत 2021-06-01
3 सामान्य प्रशासन विभाग रमजान ईद-2021 मार्गदर्शक सूचना- परिपत्रक 2021-05-12
4 संगणक विभाग मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालयाचे येण्या - जाण्याचे मार्ग अडथळा विरहित करणेबाबत 2021-04-29
5 आस्थापना विभाग गोपनीय अहवाल व मत्ता दायित्व प्रपत्र जमा करणेबाबत 2021-04-16
6 आस्थापना विभाग कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी शासनामार्फत निर्गमित होणारे आदेश/सूचना/परिपत्रकांबाबत. 2021-04-16
7 आस्थापना विभाग परिपत्रक-रमजान-2021 2021-04-15
8 सामान्य प्रशासन विभाग १४ एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती परिपत्रक 2021-04-12
9 आस्थापना विभाग कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी शासनामार्फत निर्गमित होणारे आदेश/सूचना/परिपत्रकांबाबत. 2021-04-12
10 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक -१२/०४/२०२१ विषय- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 2021-04-12
11 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश -कोविड -१९ मुळे उध्द्वलेला संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी शासनामार्फत निर्गमित होणारे आदेश / सूचना / परिपत्रकाबाबत 2021-04-12
12 सामान्य प्रशासन विभाग १४ एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती आदेश 2021-04-12
13 इतर परिपत्रक - दि.30/03/2021 2021-04-02
14 इतर परिपत्रक- विषय- मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालयाचे येण्या- जाण्याचे मार्ग अडथळा विरहित करणेबाबत 2021-04-02
15 सामान्य प्रशासन विभाग शब-ए-मेराज व शब-ए-बारात- 2021-परिपत्रक_1 2021-03-11
16 सामान्य प्रशासन विभाग शब-ए-मेराज व शब-ए-बारात- 2021-परिपत्रक 2021-03-11
17 सामान्य प्रशासन विभाग महाशिवरात्री-2021-परिपत्रक_1 2021-03-11
18 सामान्य प्रशासन विभाग महाशिवरात्री-2021-परिपत्रक 2021-03-11
19 सामान्य प्रशासन विभाग लोकशाही दिनाचे परिपत्रक 2021-02-01
20 सामान्य प्रशासन विभाग 26 जानेवारी 2021 परिपत्रक 2021-01-25
21 आस्थापना विभाग कार्यालयीन आदेश 57 -28-12-2020 2020-12-29
22 आस्थापना विभाग कार्यालयीन कामकाजाबाबत 2020-10-05
23 संगणक विभाग बायोमॅट्रीकबाबत परिपत्रक 2020-03-17
24 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक 2020-02-28
25 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक - मराठी भाषा गौरव दिन 2020-02-28
26 सामान्य प्रशासन विभाग Paripatrak 18-02-2020 2020-02-18
27 सामान्य प्रशासन विभाग Quotation 2020-02-05
28 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक-26 जानेवारी 2020 2020-01-23
29 वैद्यकीय विभाग vaidyakiy vima yojanebabat 2020-01-03
30 वैद्यकीय विभाग वैद्यकीय विमा परिपत्रक 2019-12-21
31 इतर PARIPATRAK 2019-11-16
32 इतर दि.05/11/2019 कार्यालयीन आदेश 2019-11-05
33 प्रशासन परिपत्रक दि.25062019 2019-06-26
34 संगणक विभाग परिपत्रक दि.25062019 2019-06-26
35 आस्थापना विभाग विभागीय परीक्षेतून सूट देणे बाबत 2019-06-26
36 जाहिरात विभाग दि.04062019 रोजीचे परिपत्रक 2019-06-10
37 आस्थापना विभाग विवरण पत्र 2019-05-27
38 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक (०१ मे महाराष्ट्र दिन ) 2019-04-25
39 नगर सचिव परिपत्रक महासभा 2019-02-11
40 आस्थापना विभाग परिपत्रक- मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या समस्या सोडवण्याकरीता समिती स्थापन 2019-02-06
41 सामान्य प्रशासन विभाग महापौर चषक-2019 परिपत्रक 2019-01-05
42 लेखा खाते दि.15-12-2018 रोजीचे परिपत्रक 2018-12-15
43 प्रशासन दि.13-12-2018 रोजीचे परिपत्रक 2018-12-14
44 सामान्य प्रशासन विभाग दि.२९-११-२०१८ रोजी सेतु संस्थेमार्फत आयोजित प्रशिक्षणबाबत 2018-11-29
45 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक - माहिती अधिकार 2018-11-29
46 संगणक विभाग वस्तू व सेवाकर (GST) वसुलीबाबत 2018-11-22
47 संगणक विभाग दि.१९-११-२०१८ रोजीचे सन २०१८-१९ चे अंदाजपत्रक 2018-11-17
48 संगणक विभाग परिपत्रक दि१५ -११-२०१८ निविदा समितीसमोर निविदा मंजुरी साठी प्रस्ताव सादर करतांना महत्त्वाच्या बाबीचा टिप्पणीसाठी उल्लेख करणेबाबत. 2018-11-15
49 निवडणूक इलेकशन लेटर 2018-11-15
50 निवडणूक दि. १६-११-२०१८ तात्काळ सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक २०१९ 2018-11-15
51 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि.१५-११-२०१८ केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत सन २०१८ 2018-11-14
52 सामान्य प्रशासन विभाग केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत सन 2017 (1 जानेवारी 2018 ते 31 डिसेंबर 2018 चा वार्षिक अहवाल) 2018-11-14
53 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक 2018-11-05
54 संगणक विभाग कार्यालयीन आदेश दि. ०५ -११ -२०१८ 2018-11-02
55 निवडणूक जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निवडणूक पत्र 1 2018-11-02
56 सामान्य प्रशासन विभाग लोकशही दिनात सादर झालेल्या तक्रार अर्जांना निश्चितपणे उत्तर देण्याबाबत. 2018-11-01
57 सामान्य प्रशासन विभाग हिवाळी अधिवेशन दि.१९ नोव्हेबर ,२०१८ पासून सुरु होत आहे त्याबद्दल 2018-11-01
58 सामान्य प्रशासन विभाग "स्वच्छता ही सेवा" अभियानातंर्गत कार्यालयीन स्वच्छता पंधरवडा साजरा करणे बाबत 2018-10-23
59 संगणक विभाग परिपत्रक महाराषट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ९४ अन्वये वार्षिक प्रशासन अहवाल आणि लेख विवरणपत्र तयार करणेबाबत 2018-10-11
60 संगणक विभाग परिपत्रक 2018-10-11
61 सार्वजनिक आरोग्य विभाग स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ करिता स्वच्छता अँप डाउनलोड करणेबाबत 2018-10-09
62 संगणक विभाग परिपत्रक 2018-09-28
63 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक-आदा-66-24.9.2018 2018-09-25
64 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक - लघुलेखकाच्या मदतीने बैठकीचे इतिवृत्तांत दोन दिवसात तयार करुन देणेबाबत 2018-09-24
65 संगणक विभाग परिपत्रक 2018-09-15
66 सामान्य प्रशासन विभाग जयंती परिपत्रक 2018-09-04
67 आस्थापना विभाग लिपिक टंकलेखक या पदावर पदोन्नती बाबत 2018-08-28
68 संगणक विभाग परिपत्रक 2018-08-06
69 आस्थापना विभाग परिपत्रक - मे. गणेश कृपा ट्रान्सपोर्ट मुदत संपुष्टात येणार आहे 2018-08-06
70 सामान्य प्रशासन विभाग बुधवार दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१८ रोजी साहित्य रत्ना अण्णाभाऊ साठे जयंत ,शुक्रवार दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी क्रांतीसिंह नाना पाटील जयंती व सोमवार दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ रोजी सद्भावना दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. 2018-07-30
71 सामान्य प्रशासन विभाग माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद 2018-07-18
72 सार्वजनिक आरोग्य विभाग मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात वृक्ष लागवड कार्यक्रमाबाबत 2018-07-02
73 आस्थापना विभाग विधान मंडळ कामकाज प्राथम्य 2018-06-29
74 सामान्य प्रशासन विभाग माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबादच्या कलम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्या बाबद . 2018-06-29
75 आस्थापना विभाग कार्यालयीन कामकाज सोपविण्या बाबद 2018-06-21
76 लेखापरिक्षण आदेश - लेखा प्ररिक्षण विभाग 2018-06-21
77 आस्थापना विभाग महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे कलम २ १६(ख),२६० (१),२६१,२६४,२६७ व ४७८ 2018-06-14
78 आस्थापना विभाग ६ प्रभागासाठी ६ प्रभाग समित्यांची नियुक्तकरण्या बाबद. 2018-06-11
79 सामान्य प्रशासन विभाग महानगर पालिका आस्थापना अंतर्गत पुनर्गठित करण्यात येत असलेल्या माहिती लैगिक तक्रार निवारण समिती संदर्भात. 2018-06-07
80 प्रशासन नागरिकांची सनद प्रसिद्ध करण्याबाबद 2018-04-27
81 संगणक विभाग दि.१ मे २०१८ महाराष्ट्र दनानिमित्त मा.महापौर सौ. डिम्पल विनोद मेहता ,यांचे शुभ हस्ते ,सकाळी ९.३० वाजता काशिमीरा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अश्वारूढ पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम 2018-04-27
82 प्रशासन माहिती अधिकार अधिनियम कलाम ४ अन्वये ,माहिती देण्याबाबत 2018-04-21
83 आस्थापना विभाग सन २०१७-२०१८ चे गोपनीय अहवाल व मत्त दायित्व प्रपत्र जमा करणे बाबद 2018-04-19
84 आस्थापना विभाग दि १४ एप्रिल २०१८ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी करण्या बाबद. 2018-04-13
85 आस्थापना विभाग बायोमेट्रिक पंचिंग मशीन नुसार कायमचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यात येईल. 2018-04-05
86 आस्थापना विभाग बायोमेट्रिक मशीन पंचिंग हजेरी 2018-04-02
87 संगणक विभाग Notice for Bharari Services 2017-12-13
88 बांधकाम विभाग भाईंदर पूर्व पश्चिम जोडणाऱ्या उड्डाणपुलाखाली रूमचे बांधकाम करणे 2017-10-06
89 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक ०६-०३-२०१७ 2017-03-06
90 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक १४-१०-२०१६ 2016-10-14
91 इतर परिपत्रक १४-१०-२०१६ 2016-10-14
92 सामान्य प्रशासन विभाग महापालिकेतील कार्यालयातील अधिकार्यांना भेटीसाठी येणाऱ्या अभ्यंगतांसाठी भेटीची वेळ निश्चित करणेबाबत 2016-10-13
93 इतर दि. १५ -१०-२०१६ रोजी सेमिनार करिता उपस्थित राहाणेबाबत. 2016-10-10
94 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक १०-१०-२०१६ ( ठेकेदार यांच्याकरिता प्रशिक्षण ) 2016-10-10
95 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक १०-१०-२०१६ 2016-10-10