मिरा भाईंदर महानगरपालिका
नवीन माहिती

//शुध्दीपत्रक// मिरा भाईंदर महानगरपालिका नगररचना विभागामार्फत वसूल होणारा निधी (रोख रक्क्म, धनादेश, डिमांड ड्राफट द्वारे) मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या खात्यावर जमा करणेकामी तसेच सदर विभागासाठी Auto DCR संगणक आज्ञावली विकसित करणे, Customize करणे, अदयावत करणे व 5 वर्ष कालावधीकरिता देखभाल दुरुस्ती करणेकामी होणारा खर्च सदर बँकेने करणेकामी