मिरा भाईंदर महानगरपालिका
17 February 2016    03:55:50
भरती

 निवडयादी ०८-१२-२०१६

सेवानिवृत्त लेखाधिकारी व सहाय्यक लेखाधिकारी सेवाकरार पद्धतीने उपलब्ध करून घेणेबाबत.

       भाग - १

       भाग - २

 मिरा भाईंदर महानगरपालिका वैद्यकीय सेवेतील दि. ०९/१२/२०१६ रोजीची थेट मुलाखत या विषयाबाबत.

 राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत ठोक मानधनावरील वैद्यकीय अधिकारी व परिचारीका यांची दि.०८/१२/२०१६ तसेच वैद्यकीय सेवा या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी या पदांची थेट मुलाखतीद्वारे (Walk In Selection)भरणेबाबत.

 निवडयादी १४-१०-२०१६

 एसजेएसआरवाय योजना प्रकल्प अधिकारी भरती

तात्पुरत्या स्वरुपात कनिष्ठ अभियंता भरती

 भरती ०६/१०/२०१२

 शुध्दिपत्रक

तात्पुरत्या स्वरुपात कनिष्ठ अभियंता भरती


शेवटचा बदल : 08-12-2016