मिरा भाईंदर महानगरपालिका
भरती

वैद्यकीय अधिकारी (Medical Officer )

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (LT )

परिचारिका (Staff Nurse)

प्रसविका (ANM )

मुलाखतीस स्थगिती

महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीरात प्रसिद्ध करणे बाबत.

वैद्यकीय तज्ञ (स्त्रिरोग व प्रसुती तज्ञ)

भिषक (फिजिशीयन)

वैद्यकीय अधिकारी (BAMS)

बालरोग तज्ञ

क्ष - किरण तंत्रज्ञ

मिरा भाईंदर महानगरपालिका वैद्यकीय सेवेतील पशु शल्य चिकित्सक (वर्ग-०१) थेट मुलाखत(Walk In Selection)

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांकरिता करारतत्वावर, ठोक मानधनावर वैद्यकीय अधिकारी (BAMS), वैद्यकीय तज्ज्ञ, (स्त्रीरोग व प्रसुती तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ आणि भिषक) व क्ष्‍ – किरण तंत्रज्ञ ही पदे भरण्याकरिता थेट मुलाखत (Walk In Selection)

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत ठोक मानधनावरील वैद्यकीय अधिकारी/कर्मचारी यांची थेट मुलाखत (Walkin selection)

वैद्यकीय अधिकारी, आहारतज्ञ कंत्राटी निवड केल्याची यादी

वैद्यकीय अधिकारी (ठोक मानधन) - ०८/०९/२०१७

वैद्यकीय अधिकारी यादी - ०८/०९/२०१७

आहारतज्ञ कंत्राटी निवड केल्याची यादी - ०८/०९/२०१७

मिराभाईंदर महानगर पालिका जाहीर सूचना २४/८/२०१७

मिराभाईंदर महानगर पालिका जाहीर सूचना १०/७/२०१७

महानगर पालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणे बाबत 1

महानगर पालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणे बाबत 2

फेर जाहीर सूचना 10/7/2017

मिरा भाईंदर महानगरपालिका जाहीर सूचना

बडतर्फ कर्मचाऱ्यांची जाहिरात "वेब साईटवर " प्रसिद्ध करण्याबाबत

महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणे बाबत.

केंद्राकरीता कंत्राटी पध्दतीने आहारतज्ञ यांची थेट मुलाखत (Walk In Selection)

बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी निवड यादी

मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागासाठी बहूउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (MPW) थेट मुलाखत (Walk In Selection)

वैद्यकीय अधिकारी निवडयाद

डेटा एन्ट्री ऑपरेटर निवडयादी १८.०५.२०१७

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ निवडयादी १८.०५.२०१७

परिचारिका (Staff Nurse) निवडयादी दि.17.05.17

निवडयादी प्रसविका (ANM) दि.17.05.2017

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत ठोक मानधनावरील पदभरती

निवडयादी ०८-१२-२०१६

सेवानिवृत्त लेखाधिकारी व सहाय्यक लेखाधिकारी सेवाकरार पद्धतीने उपलब्ध करून घेणेबाबत.

       भाग - १

       भाग - २

 मिरा भाईंदर महानगरपालिका वैद्यकीय सेवेतील दि. ०९/१२/२०१६ रोजीची थेट मुलाखत या विषयाबाबत.

 राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत ठोक मानधनावरील वैद्यकीय अधिकारी व परिचारीका यांची दि.०८/१२/२०१६ तसेच वैद्यकीय सेवा या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी या पदांची थेट मुलाखतीद्वारे (Walk In Selection)भरणेबाबत.

 निवडयादी १४-१०-२०१६

 एसजेएसआरवाय योजना प्रकल्प अधिकारी भरती

तात्पुरत्या स्वरुपात कनिष्ठ अभियंता भरती

 भरती ०६/१०/२०१२

 शुध्दिपत्रक

तात्पुरत्या स्वरुपात कनिष्ठ अभियंता भरती

 


शेवटचा बदल : 11-12-2017