मिरा भाईंदर महानगरपालिका
17 February 2016    03:55:50
भरती.

मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागासाठी बहूउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (MPW) थेट मुलाखत (Walk In Selection)

वैद्यकीय अधिकारी निवडयाद

परिचारिका (Staff Nurse) निवडयादी दि.17.05.17

निवडयादी प्रसविका (ANM) दि.17.05.2017

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत ठोक मानधनावरील पदभरती

 निवडयादी ०८-१२-२०१६

सेवानिवृत्त लेखाधिकारी व सहाय्यक लेखाधिकारी सेवाकरार पद्धतीने उपलब्ध करून घेणेबाबत.

       भाग - १

       भाग - २

 मिरा भाईंदर महानगरपालिका वैद्यकीय सेवेतील दि. ०९/१२/२०१६ रोजीची थेट मुलाखत या विषयाबाबत.

 राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत ठोक मानधनावरील वैद्यकीय अधिकारी व परिचारीका यांची दि.०८/१२/२०१६ तसेच वैद्यकीय सेवा या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी या पदांची थेट मुलाखतीद्वारे (Walk In Selection)भरणेबाबत.

 निवडयादी १४-१०-२०१६

 एसजेएसआरवाय योजना प्रकल्प अधिकारी भरती

तात्पुरत्या स्वरुपात कनिष्ठ अभियंता भरती

 भरती ०६/१०/२०१२

 शुध्दिपत्रक

तात्पुरत्या स्वरुपात कनिष्ठ अभियंता भरती


शेवटचा बदल : 14-06-2017