मिरा भाईंदर महानगरपालिका
17 February 2016    03:55:50
महापौर

श्रीमती गीता भरत जैन ( महापौर )

कार्यालयीन पत्ता :
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, दुसरा माळा, छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)-401 101
भ्रमणध्वनी क्रमांक : ९८२०५०२२९९
दूरध्वनी क्रमांक :  
फॅक्स नं. : २८१९२००५

 


शेवटचा बदल : 02-10-2016