मिरा भाईंदर महानगरपालिका
उद्याने


मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने अनेक उद्याने उभारली आहेत, त्यापैकी काही प्रसिद्ध उद्यानांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.  

 १ चाचा नेहरू बाल उद्यान
 २ एम बी एम सी नरसरीज
 ३ प्रियदर्शनी जोगर्स पार्क
 ४ शहीद भागत सिंह उद्यान
 ५ श्री साई बाबा उद्यान
 ७ यशवंत राव चव्हाण उद्यान
 ८ साई बाबा उद्यान
 ९ वृक्ष शरद

 


शेवटचा बदल : 13-10-2016