मिरा भाईंदर महानगरपालिका
माहिती अधिकार अधिनियम

मीरा भाईंदर महानगर पालिका लेखा विभागातील १ ते १७ मुद्याची माहिती (सन २०१७-२०१८)

मीरा भाईंदर महानगर पालिका लेखा विभागातील १ ते १७ मुद्याची माहिती (सन २०१६-२०१७)

मीरा भाईंदर महानगर पालिका लेखा विभागातील १ ते १७ मुद्याची माहिती (सन २०१५-२०१६)

लेखा खाते माहिती अधिकार अधिनियम

माहिती अधिकार अधिनियम

कलम ४() () १६

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील लेखा विभागातील माहिती संदर्भात अधिकारी, सहाय्य्क माहिती अधिकारी आणि अपिलिय अधिकारी यांची तपशिलावर माहिती

माहिती अधिकारी

अक्र माहिती अधिकाऱ्याचे नाव अधिकार पद माहिती अधिकारी म्हणून त्याची कार्यकक्षा संपुर्ण पत्ता/दुरध्व्नीि क्र. ई-मेल आयडी अपिलीय प्राधिकारी
  १ श्री.सुरेश के. घोलप लेखाधिकारी  लेखा विभागातील माहिती पुरवणे मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व्‍. इंदिरा गांधी भवन, चौथा माळा,छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प.) जि.ठाणे. पिन नं. ४०११०१ मो.नं. ९२०९२७४७३७ निरंक मुख्यलेखाधिकरी

सहाय्य्क माहिती अधिकारी

अक्र

सहाय्य्क माहिती अधिकाऱ्याचे नाव

अधिेकार पद

सहा.माहिती अधिकारी म्हणून त्याची कार्यकक्षा

संपुर्ण पत्ता/दुरध्व्‍नी क्र.

श्रीम.विनया मिरांडा

लिपिक

माहिती अधिेकारी यांना माहिती पुरविणे

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका स्व्‍. इंदिरा गांधी भवन, चौथा माळा,छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प.) जि.ठाणे. पिन नं. ४०११०१

श्री.चंद्रकांत अहिरराव

लिपिक

माहिती अधिेकारी यांना माहिती पुरविणे

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका स्व्‍. इंदिरा गांधी भवन, चौथा माळा,छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प.) जि.ठाणे. पिन नं. ४०११०१

अपिलीय अधिकारी

अक्र

अपिलीय अधिकाऱ्याचे नाव

अधिकार पद

अपिलीय प्राधिकारी म्हणून संबंधी अपिलीय प्राधिकारी

अहवाल देणारे माहिती अधिकारी

संपुर्ण पत्ता/दुरध्व्‍नी क्र.

श्री. शरद बेलवटे

मुख्यलेखाधिकारी

लेखा विभागासंबंधी अपिलीय अधिकारी

1. श्री. सुरेश के. घोलप

2. श्रीम. विनया मिरांडा

3. श्री.चंद्रकांत अहिरराव

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका स्व्‍. इंदिरा गांधी भवन, चौथा माळा,छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प.) जि.ठाणे.

पिन नं. ४०११०१

 


शेवटचा बदल : 03-07-2018