मिरा भाईंदर महानगरपालिका
कार्यादेश

Sr. No. Department Name Title Issue date Download
1 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३४१-३५० / २०१७ 2017-10-03
2 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४५१-४६० / २०१७ 2017-01-05
3 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४४१-४५० / २०१७ 2017-01-05
4 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४७१-४७५/ २०१७ 2017-01-05
5 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४६१-४७० / २०१७ 2017-01-05
6 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४३१-४४० / २०१७ 2017-01-03
7 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४२१-४३० / २०१७ 2016-12-29
8 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४११-४२० / २०१७ 2016-12-26
9 संगणक विभाग मिरा भाईंदर महानगरपालिका संगणक विभागाकरिता संगणक कन्झुमेबल स्टेशनरी पुरवठा करणेबाबत. 2016-11-24
10 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४०१-४१० / २०१७ 2016-11-17
11 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३९१-४०० / २०१७ 2016-11-15
12 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३८१-३९० / २०१७ 2016-11-09
13 महिला व बालकल्याण बालवाडी विदयार्थ्यांना सकस आहार पुरविणे पुरविणेबाबत 2016-10-27
14 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३७१-३८० / २०१७ 2016-10-26
15 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३६१-३७० / २०१७ 2016-10-20
16 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश - १९ / १० / २०१६ 2016-10-19
17 सामान्य प्रशासन विभाग महापालिकेतील कार्यालयातील अधिकार्यांना भेटीसाठी येणाऱ्या अभ्यंगतांसाठी भेटीची वेळ निश्चित करणेबाबत 2016-10-10
18 सामान्य प्रशासन विभाग प्रत्यायोजन आदेश - दि. ३० / १२ / २०१५ 2016-10-07
19 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३५१-३६० / २०१७ 2016-10-06
20 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३२१-३३० / २०१७ 2016-09-30
21 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३११-३२० / २०१७ 2016-09-30
22 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३३१-३४० / २०१७ 2016-09-30
23 उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग मा. वृक्ष प्राधिकारण समिती सभा दि. २७ / ०९ / २०१६ मधील ठराव क्र. ०८ ते ठराव क्र. १४ मनपा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत. 2016-09-29
24 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३०१-३१० / २०१७ 2016-09-29
25 बांधकाम विभाग कार्यादेश २९१-३०० / २०१७ 2016-09-29
26 इतर आदेश - अद्यावत कर्तव्यसूची तयार करणेबाबत . दि. २६ / ०९ / २०१६ 2016-09-26
27 इतर आदेश - गोपनीय अहवालाचे मूल्यमापन करणे. दि. २६ / ०९ / २०१६ 2016-09-26
28 बांधकाम विभाग कार्यादेश २६१-२७० / २०१७ 2016-09-19
29 बांधकाम विभाग कार्यादेश २८१-२९० / २०१७ 2016-09-19
30 बांधकाम विभाग कार्यादेश २७१-२८० / २०१७ 2016-09-19
31 बांधकाम विभाग कार्यादेश २५१-२६० / २०१७ 2016-09-08
32 बांधकाम विभाग कार्यादेश २४१-२५० / २०१७ 2016-08-30
33 बांधकाम विभाग कार्यादेश २३१-२४० / २०१७ 2016-08-22
34 बांधकाम विभाग कार्यादेश २२१-२३० / २०१७ 2016-08-22
35 बांधकाम विभाग कार्यादेश २११-२२० / २०१७ 2016-08-22
36 बांधकाम विभाग कार्यादेश १९१-२०० / २०१७ 2016-08-12
37 बांधकाम विभाग कार्यादेश १८१-१९० / २०१७ 2016-08-12
38 बांधकाम विभाग कार्यादेश १७१-१८० / २०१७ 2016-08-05
39 बांधकाम विभाग कार्यादेश १६१-१७० / २०१७ 2016-07-29
40 बांधकाम विभाग कार्यादेश १५१-१६० / २०१७ 2016-07-22
41 बांधकाम विभाग कार्यादेश १४१-१५० / २०१७ 2016-07-22
42 बांधकाम विभाग कार्यादेश १३१-१४० / २०१७ 2016-07-13
43 बांधकाम विभाग कार्यादेश १२१-१३० / २०१७ 2016-07-02
44 बांधकाम विभाग कार्यादेश १११-१२० / २०१७ 2016-07-02
45 बांधकाम विभाग कार्यादेश ९१-१०० / २०१७ 2016-06-22
46 बांधकाम विभाग कार्यादेश ८१-९० / २०१७ 2016-06-09
47 बांधकाम विभाग कार्यादेश ७१-८० / २०१७ 2016-06-09
48 बांधकाम विभाग कार्यादेश ५१-६० / २०१७ 2016-05-05
49 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४१-५० / २०१७ 2016-05-05
50 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६१-७० / २०१७ 2016-05-05
51 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३१-४० / २०१७ 2016-04-28
52 बांधकाम विभाग कार्यादेश २१-३० / २०१७ 2016-04-28
53 बांधकाम विभाग कार्यादेश ११-२० / २०१७ 2016-04-18
54 बांधकाम विभाग कार्यादेश ०१-१० / २०१७ 2016-04-06