मिरा भाईंदर महानगरपालिका
कार्यालयीन परिपत्रके

Sr. No. Department Name Title Issue date Download
1 बांधकाम विभाग भाईंदर पूर्व पश्चिम जोडणाऱ्या उड्डाणपुलाखाली रूमचे बांधकाम करणे 2017-10-06
2 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक ०६-०३-२०१७ 2017-03-06
3 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक १४-१०-२०१६ 2016-10-14
4 इतर परिपत्रक १४-१०-२०१६ 2016-10-14
5 सामान्य प्रशासन विभाग महापालिकेतील कार्यालयातील अधिकार्यांना भेटीसाठी येणाऱ्या अभ्यंगतांसाठी भेटीची वेळ निश्चित करणेबाबत 2016-10-13
6 इतर दि. १५ -१०-२०१६ रोजी सेमिनार करिता उपस्थित राहाणेबाबत. 2016-10-10
7 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक १०-१०-२०१६ ( ठेकेदार यांच्याकरिता प्रशिक्षण ) 2016-10-10
8 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक १०-१०-२०१६ 2016-10-10