मिरा भाईंदर महानगरपालिका
17 February 2016    03:55:50
कार्यालयीन परिपत्रके

Sr. No. Department Name Title Issue date Download
1 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक ०६-०३-२०१७ 2017-03-06
2 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक १४-१०-२०१६ 2016-10-14
3 इतर परिपत्रक १४-१०-२०१६ 2016-10-14
4 सामान्य प्रशासन विभाग महापालिकेतील कार्यालयातील अधिकार्यांना भेटीसाठी येणाऱ्या अभ्यंगतांसाठी भेटीची वेळ निश्चित करणेबाबत 2016-10-13
5 इतर दि. १५ -१०-२०१६ रोजी सेमिनार करिता उपस्थित राहाणेबाबत. 2016-10-10
6 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक १०-१०-२०१६ ( ठेकेदार यांच्याकरिता प्रशिक्षण ) 2016-10-10
7 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक १०-१०-२०१६ 2016-10-10